Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 4/2016 k VZN č. 1/2013

Schválené: 19.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Obec Nitrica v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

 

D O D A T O K   č. 4/2016

k

VZN č. 1/2013

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy,  školského zariadenia a základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok

§ 4

Výška a účel dotácie

 

1)  Výška dotácie na príslušný kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa mení v Prílohe č.1  tohto VZN.

 

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy,  školského zariadenia a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrica

 

Školy a 

školské zariadenie

 

Dotácia na mzdy a prevádzku

 na rok 2017

Počet detí

Dotácia na

1 dieťa

Materská škola

62 705,00

25

2 508,20

Školský klub detí

15 020,00

101

148,71

Školská jedáleň

27 502,00

126

218,27

 ZUŠ

 

x

60,00

Spolu

originálne kompetencie

       105 227,00

x

x

 

Dodatok č. 4/2016 k VZN č. 1/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2016  uzn. č.21/2016 – I. b).

Návrh dodatku č. 4/2016 spracovala  Komisia ekonomiky a obchodu pri OZ Nitrica a bol  vyvesený dňa 18. 11. 2016 na úradnej tabuli obce.

Dodatok č. 4/2016  bol vyvesený dňa 8. 12. 2016 

Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017 

 

                                                                                               Miroslav Beňadik

                                                                                                   starosta obce


dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup

Úvodná stránka