Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Jednota dôchodcov

Športové hry v Nitrianskom Rudne

Športové hry v Nitrianskom Rudne


 

Okresné športové hry v Prievidzi

Okresné športové hry v Prievidzi


 

Výlet do Budkova

Výlet do Budkova


 

Turistika

Turistika


 

Výstava Gardenia Nitra

Výstava Gardenia Nitra


 

Brigáda na cintoríne

Brigáda na cintoríne


 

Posedenie pri príležitosti MDŽ

Posedenie pri príležitosti MDŽ


 

Maškarný ples Jednoty dôchodcov Slovenska v Nitrici

Maškarný ples Jednoty dôchodcov Slovenska v Nitrici


 

Správa o činnosti JDS Nitrica za rok 2018

Správa o činnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska / ZO JDS/  za rok  2 0 1 8

            Po roku opäť bilancujeme činnosť našej základnej organizácie. Je zameraná hlavne na občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, ale je orientovaná aj na mladú generáciu.  Je otvorená pre spoluprácu s Obecným úradom a jeho komisiami, Okresnou organizáciou JDS, ale i ZO JDS iných obcí. Pri svojej činnosti sa riadila schváleným plánom zameraným na oblasť výchovno-vzdelávacej, kultúrno-spoločenskej, skrášľovania životného prostredia, športovej. Výbor reagoval  priebežne aj na situácie, ktoré zaujali a spestrili  činnosť   organizácie mimo plánu .  Členovia sa stretávali tak, ako bola ich požiadavka , a to  v pondelky, okrem sviatkov a prázdnin. Na nich vyvíjali činnosť , ktorú ďalej uvediem v správe , a to v jednotlivých časových úsekoch a oblastiach.  Výbor mal zasadnutia mesačne, resp. podľa potreby , a to hlavne pred spoločnými stretnutiami s členmi, čo prispievalo k operatívne informovanosti členov o prípravách  plánovaných akcií, resp. k zhodnoteniu realizovaných.

            Výbor pracuje v zložení : predsedníčka – pani Evka Slezáková, podpredseda .Helenka Satinová tajomníčka Mária Cagáňová st, pokladníčka Jolanka Sányová,  kronikárka Mária Cagáňová ml. členka Líšková Vierka, za Súbor Šafrán –p. Mária Olejková  , revízna komisia v zložení p. Lukáčová Mária - predseda., Danka Berecová a Kytková Anka.

  ZO má v súčasnosti 52 členov, k 31.12 2017 mala 38, čo je oproti roku 2017 zvýšenie o 14, čo nás veľmi teší. Našou snahou bude aj v tomto roku zatraktívniť činnosť organizácie a tak pritiahnuť do organizácie ďalších členov a zapojiť ich vo väčšom počte zapojiť ich či už do činnosti, ale hlavne účasti na akciách a tak prispieť k spestreniu ich dní a duševnému relaxu a tak prispieť ku skvalitneniu ich života. 

            Reálna činnosť organizácie začala už na prelome rokov, keď pred obecným úradom sme sa zúčastnili vítania nového roku. Začiatkom roku je už zvykom , že sa uskutočňuje v kultúrnom dome súťaž v hre „Človeče nehnevaj sa!“ Tak aj v minulom roku 4. Januára sa súťaže zúčastnili  deti   dospelí ale aj  členky našej organizácie, kde naša členka p. Mária Cagáňová ml., obsadila so svojimi hráčmi Šimonom Beňom a Jožkom Nemčekom 2. Miesto.

Peknou tradíciou je , blahoželanie a odovzdanie malého darčeka k životným jubileám členov, čo zabezpečl výbor ZO a taktiež poteší a dojme  prednesenie básne p. Danky Berecovej , ktorú sama aj vytvorí, čo sa udialo v januári. Zaujímavým bola informácia a debata o slávnostnej sv. omši vo farskom kostole, ktorá sa konala za prítomnosti Nitrianskeho biskupa p. mns. Viliama Judáka, a to pri príležitosti 200 výročia úmrtia p. dekana Juraja Hollého, ktorý pôsobil v našej farnosti. Omše sa zúčastnili viaceré členky a živo sa diskutovalo  aj o knihe „Juraj Hollý – život a dielo“, ktorú napísal Mgr. Lukáš Ložek, bývalý kaplán našej farnosti. Posledné januárové stretnutie sa venovalo príprave Výročnej členskej schôdze, programu na rok 2018. Na  spestrenie v závere januárového stretnutia bol mini maškarný ples , čo riadne rozveselilo.

5. februára sa konala výročná členská schôdza našej ZO JDS, a to v súlade s plánom,  ktorej sa zúčastnil aj zástupca OO JDS Prievidza p. Vladimír Pytel. Vysoko ocenil našu činnosť ako aj plán na ďalšie obdobia.

V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa uskutočnila prednáška nášho člena p. Teodora Humaja, bývalého predsedu MO zväzu záhradkárov, odborníka s bohatými skúsenosťami , na tému Ošetrovanie stromov a kríkov na jar. Taktiež zaujímavo hovoril o histórii ovocinárstva na Hornej Nitre a tiež v našej obci. Prednáška bola členmi veľmi dobre hodnotená.Po nej sa konala aj prednáška so zameraním na zeleninu a kvety s dlhoročnou pestovateľkou a našou členkou Jolankou Strakovou. Otázok bolo veru neurekom. Zaujímavé bolo i stretnutie v rámci   predveľkonočného   obdobia, ktoré z hľadiska historického aj súčasnosti priblížila vo svojom vystúpení p. Mária Cagáňová ml. . V marci sa nezabudlo ani na Mesiac knihy a členovia si zaspomínali aj na časy, kedy sa viac čítalo, keď sme mali povinné čítanie a túto dobrú skúsenosť sa teraz snažia priblížiť a odovzdať svojim vnúčikom a pravnúčikom. Ďalšie stretnutie a program sa niesli v tzv. duchu – Vďaka všetkým ženám za ich prácu a obetavosť.

V apríli sme pokračovali vo výchovno-vzdelávacej – zdravotnej  činnosti – keď sa uskutočnila prednáška o bylinkách a mastičkách na rôzne zdravotné problémy, ktoré predniesol kúpeľný lektor a bylinkár z Prahy p. Karel Štenbaur a poskytol užitočné rady.

Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo za účasti p. MUDr. Ľudmily Homolovej, ktorá urobila prednášku na stále aktuálnu a dôležitú tému hlavne pre seniorov, a to Ochorenia srdca a iné choroby súvisiace so srdcom a cievami, so zameraním aj na prevenciu. Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná, k čomu sa rozprúdila aj živá diskusia.

K zlepšeniu zdravia a pohody prispievajú aj kúpeľno-rekreačné  pobyty, ktoré členovia absolvovali naši členovia v tomto roku, k čomu sa využili aj poukazy získané od OO JDS , s určitou dôchodcovskou zľavou.

Úspešná je aj bilancia na úseku kultúry a spoločenského života.   Nesporne v tejto oblasti má svojou činnosťou  vysokú zásluhu Senior klub Šafrán, pod vedením pána Štefana Olejku, ktorý svojimi vystúpeniami, kultúrnosťou, vyžaruje a  obdarúva divákov a poslucháčov a šíri tak dobré meno nielen svoje, našej organizácie, ale hlavne obci, a to v blízkom i širokom okolí.  Prezentujú sa na oslavách v obci, či to je na Deň matiek,  na majálese, hodových oslavách, stretnutí s dôchodcami, v rámci oslavy životného jubilea 50 rokov, nášho rodáka VDP pána farára Mareka Kotlárika ...   „Šafrán“ nás s veľkým úspechom reprezentoval v júni na stretnutí speváckych súborov v Agátovom hájiku v Malej Lehôtke, ďalej v Dome kultúry v Dolných Vesteniciach na stretnutí speváckych skupín ,pod názvom „Zaspievajte si s nami“, v septembri v Horných Vesteniciach súborov vestenickej doliny, na 20. Ročníku prehliadky voľnočasových aktivít seniorov – Jeseň je dar, v Zemianskych Kostoľanoch, organizovaného pod záštitou predsedu TSK a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku. Vedúcemu súboru, ale aj všetkým jeho členom, patrí za vzornú reprezentáciu srdečná vďaka, so želaním hlavne veľa zdravia a ešte veľa úspechov v ich činnosti.

Úspešná bola i reprezentácia našej členky p. Márie Cagáňovej ml., na výstave Jahrada – zdravie&harmónia – Senior Expo v Trenčíne, kde predstavila niektoré výrobky, ktoré vyrába vo svojom voľnom čase.

Vydarenou akciou, organizovanou našou ZO v auguste, bol   autobusový zájazd do Turzovky-Korňa , na sviatok nanebovstúpenia panny Márie, so zastávkou v Starej Bystrici, kde sa nachádza jediný slovenský orloj – jedno z najkrajších umeleckých diel na Slovensku.

Z ďalších aktivít v tejto oblasti by som spomenula individuálnu účasť členov na kultúrnych podujatia – divadlá , výstavy. Spomínam ich preto, že na spoločných stretnutiach sa delia s poznatkami a zážitkami a tým  inšpirujú a iniciujú členov k oživeniu a spestreniu si väčšinou  stereotypných dní.

Z akcií z klubového  spoločenského života spomeniem aktívnu účasť  na akciách organizovaných obcou, t. j.  s prispením členov našej ZO k zdarnému priebehu pre spokojnosť návštevníkov napr. dodaním rôznych vlastných výrobkov na výstavy, na občerstvenie , napr.pečením placiek zákuskov a koláčov na hodové oslavy , vianočné trhy  podávaním detského punču spolu s keksíkom a podľa požiadaviek obce. Spoluprácu s Obecným úradom  ocenil aj starosta obce. Tým sa snažíme zároveň podporovať  a tým aj propagovať šikovnosť našich členov, ktorí sa aktívne venujú svojim koníčkom aj na domácej pôde. Sú to produkty, ktoré by nemali ostať bez povšimnutia, o čo  sa budeme snažiť aj  v ďalších obdobiach. Svoju šikovnosť preukazujú na spoločných stretnutiach, napr. svietniky, ikebany, vianočné ozdoby, taktiež vyrábali kytičky z levandule, ktorú vypestovala predsedníčka a kytičky cez členku p. M. Líškovú darovali rehoľným sestrám do Bratislavy, p. M. Olejková dodala na výstavu obrazy , konanú v klube ZO, svoje výtvarné diela ako aj p. Pisák vyrezávané diela z dreva.

Bolo by na škodu, nevyužiť šikovné ruky našich členov . Preto sa v tomto roku budeme snažiť o užší kontakt s vedením Základnej školy , aby naši členovia  mohli odovzdať svoje zručnosti a um mladej generácii.

Svoju činnosť orientujeme aj na oblasť zveľaďovania a skrášľovanie životného prostredia – podieľame sa na udržiavaní a čistote niektorých obecných priestorov , ako je cintorínska cesta, okolie krížov a kaplniek v obci,  oddychový priestor, kde sme zároveň zorganizovali tzv. „opekačku“.

Nezabúdali sme ani na chorých členov, ktorých sme sa snažili, podľa okolností, navštíviť.

V športovej oblasti sme aktivít mali menej, čo sa budeme snažiť v tomto roku vylepšiť.

Možno konštatovať, že k činnosti a jej skvalitňovaniu prispievala dobrá spolupráca s Obecným úradom, okolitými základnými organizáciami, ale hlavne s OO JDS Prievidza. Taktiež aj fakt, že predsedníčka základnej organizácie pravidelne a podrobne informovala výbor a členov organizácie o výsledkoch a programe rokovaní , ktorých sa zúčastňovala.

Za dobrú spoluprácu, ale aj cenné rady patrí úprimné poďakovanie p. Beate Vyoralovej predsedníčke OO JDS Prievidza.  

Snahou výboru ZO bude v nastávajúcom období zvýšiť propagáciu svojej činnosti s využitím dostupných prostriedkov, ako sú vývesné tabule, internetová stránka obce a pod. , osloviť členov a sympatizantov, s cieľom  získať ďalších  členov, ale hlavne zvýšiť účasť na akciách a klubovej činnosti organizácie. Taktiež prehĺbiť spoluprácu s komisiami pri Oú, pre podporu seniorov a deti

Záverom by som si dovolila poďakovať výboru ZO na čele s predsedníčkou, za ich obetavú prácu a ich dobrovoľnícku činnosť . Málokto vie, čo obnáša takáto činnosť. Nebolo cieľom   správy vymenovať všetky akcie a aktivity a tých bolo skutočne veľa , keďže podrobne všetku činnosť slovom i fotodokumentáciou zaznamenáva p. Mária Cagáňová ml. v kronike, ktorú vedie obdivuhodne, pokladničnú agendu  – s precíznosťou účtovníka, vedie p. J. Sányová, čo je aj časovo veľmi náročné .Patrí im uznanie a srdečná vďaka.

   Do ďalších rokov želáme všetkým hlavne veľa zdravia, ktorého nikdy nie je dostatok .

                                                                                                                            

Výbor ZO JDS  Nitrica                                                                         predsedníčka p. Slezáková Eva

4.2.2019 Nitrica 

 


 

Správa o činnosti za rok 2017

 Správa o činnosti JDS Nitrica za rok 2017

 

Len pred nedávnom sme v kruhu blízkych , rodiny a priateľov privítali Nový rok 2018.Býva zvykom, že sa v týchto chvíľach obhliadneme späť a prehodnotíme prežité, avšak na druhej strane už plánujeme všeličo nové do budúcnosti.

Aj ja by som chcela moje krátke pôsobenie medzi Vami  ako predsedkyňa  zhodnotiť  našu činnosť za uplynulý rok 2017.Ako viete, aktivít sme mali naplánovaných dosť, snažili sme sa stretávať každý týždeň, a robiť niečo aj mimo plánu, podľa toho, aké boli akcie v obci.

Tak, ako každý rok niektoré naše členky už tradične privítali Nový rok na našom námestí -ako ho voláme

Hneď na začiatku roka sme sa zúčastnili hry- Človeče  nehnevaj sa – kde sme získali pekné druhé miesto  p. Evou Slezákovou. N prvom  stretnutí, koncom januára  sme okrem iného si spomenuli aj na našu  náhle zosnulú členku , p Ruženku  Olejkovú .  Potom sa  naše stretávky obmedzili  z dôvodu  chorôb členiek. Stretli sme sa až koncom januára .

Na stretnutí vo februári sme zablahoželali a spolu s p. Humajom Teodorom oslávili jeho krásne životné jubileum 80 rokov .Báseň zložila a predniesla  p. Danka  Berecová .No a bolo tu obdobie fašiangov, pripravili sme si výborné fašiangové dobroty , priamo v klube. taktiež  sme si spravili v tomto mesiaci aj maškarný , kde sa naše členky poobliekali za masky a tak si spríjemnili toto fašiangové obdobie

16.2. sme mali výročnú členskú schôdzu za účasti  starostu obce. p. Miroslava Beňadika .Poďakoval bývalej predsedníčke p. Kováčovej za jej pôsobenie vo funkcii predsedníčky a privítal novú p. Slezákovú. Ktorej poprial veľa úspechov v novej funkcii. Okrem  iného sme si   prezreli kroniku a dali ďalší plán na celý rok. Spomínali  sme si aj na našu chorú členku p. Ďurigovú, no bohužiaľ, práve v nastavajúcu noc nás opustila .

No a bol tu marec -pri príležitosti MDŽ, sme sa zúčastnili  krásneho programu v Prievidzi za účasti našich verejných  činiteľov .Niektoré členky sa zúčastnili programu aj v našom kultúrnom dome  a  v D. Vesteniciach. Taktiež sme mali besedu v knižnici s p. učiteľkou  Dankou Šebovou.

Príprava na Veľkú Noc prebiehala v zdobení veľkonočných figúriek – medovníčkov, ktoré napiekla p. predsedníčka a v klube sme si ich podľa svojich predstáv každá vyzdobili.  Nakoľko prišla jar, začali sa práce v záhradke, spravili sme si besedu o pestovaní a šľachtení  zeleninových priesad a kvetov, s našou členkou p. Jolankou Strakovou, ktorá sa tejto činnosti  venuje už dlhé roky a poradila nám v pestovaní.

V predveľkonočnom období sme si vymieňali recepty a rady pri varení a pečení.

Dňa  21. 4. Sme sa zúčastnili  spolu s JDS Dol. Vestenice na  záhradkárskej  výstavy v Nitre, kde si aj 7 našich členiek pozrelo výstavu.

25. 4.sa v dome kultúry v Novákoch konala krajská prehliadka súborov seniorov  JDS. .Na tomto krásnom podujatí  kde vystúpilo 14 súborov  pri organizácii  sa podieľali aj dve naše členky p. Slezáková a p. Kytková  Anka.

Naše členky nechýbali ani pri stavaní prvého mája, ktorú konal OU .taktiež sme mali besedu o zbere a sušení liečivých rastlín , ktoré už začali kvitnúť -mater. dúška, podbeľ a iné. No v mesiaci Máj majú aj naše matky svoj sviatok a preto sme mali posedenie k tomuto sviatku v klube s malým občerstvením. Nechýbali ani pekné piesne, ktoré sme si spolu zaspievali. Tento spev nechýbal ani 18. a 25.5. keď sme pri peknom počasí sedeli v oddychovej  zone  a opekali  si a rozprávali o prírode, ktorá sa nám už naplno prebudila.

Neoddychovali ani členovia našej skupiny  Šafran, keď nás reprezentovali na  seniorskych  podujatiach v speve  a to – 28.5. v obci Malá  Lehôtka

11.6.v Dolných Vesteniciach  a  17.6.v obci Hradec

26.6. sme sa zúčastnili krajskej športovej  olympiády seniorov JDS v Novej Dubnici. . Boli to piati členovia –Olejková Mariana,  Kytková Anna , Slezáková Eva , Kleman  Ján, ktorý nám priniesol dve bronzové medaily, za čo mu chcem aj teraz poďakovať....Chceli by sme sa aj tento rok zúčastniť olympiády.

23.6.sme dve členky  p.  Cagáňová Mária st. a p. Slezáková  navštívili divadelné predstavenie  o živote M.R. Štefánika v Nitre. Odniesli sme si krásny a nezabudnuteľný zážitok len škoda, že som musela pre nezáujem vrátiť  ostatné lístky.

Nasledovali prázdniny, ale aj tak sme nezaháľali. V rámci predvolebnej kampane , keď našu obec navštívili členovia strany SMER na čele s predsedom Trenč. samosprávneho  kraja  p. Jaroslavom Baškom  naše členky pohostili všetkých prítomných koláčikmi a pagáčikmi , ktoré samé  napiekli a členovia skupiny  Šafran    svojim programom prispeli k spestreniu tohto podujatia. Tiež sa  siedmi členovia zúčastnili festivalu v obci Krásna Ves.

20.8. sa pod názvom  -  ZASPIEVAJTE SI S NAMI  -konalo  v našej obci stretnutie  speváckych  súborov seniorov JDS , ktorého sa zúčastnili súbory   ŠAFRAN   z Nitrice, PONIKLEC z Horných Vesteníc, PRAMEŇ z Dolných Vesteníc a TRAVNIČEK z Malej Lehôtky. Bolo to veľmi úspešné  podujatie, ktoré  vysoko  hodnotili nielen  učinkujúci, ale sme dostali pochvalu aj z obecného úradu za prípravu a priebeh tohto podujatia. Naše členky  p. Berecová, Cagáňová st. Beláková, Slezáková, Baková, Jemalová  E. sa najviac pričinili o  prípravu dobrôt  a pomoc pri tomto podujatí. No veľkú pochvalu si zaslúži skupina  Šafran  za reprezentovanie našej obce.  Dňa 22.8. sa učinkujuci  stretli, aby zhodnotili toto úspešné podujatie.

No a začal september prvé stretnutie po prázdninách, zablahoželanie členom, ktorí cez prázdniny oslavovali sviatky narodenín a menín. Na stretnutie s nami prišli zástupcovia obce p. Miroslav Beňadik- starosta obce a p. Klemanová Jana, ktorí nás oboznámili s prípravami na hodové oslavy, pri ktorých pomáhali aj naše členky. Prispeli hlavne svojou tvorbou  ručných prác pečením dobrôt  ako aj  dozorom pri výstave.Za prípravu , pomoc a spoluprácu sme dostali nielen pochvalu od OU ale aj výťažok – dobrovoľný príspevok  v sume 97,08eur.                                                                              

V oktobri sa naše členky a členovia zúčastnili posedenia dôchodcov v kul. dome .Veľa členiek sa  zúčastnilo sa zájazdu do Poľska, ktorý  poriadal výbor  COOP Jednota v Nitrici. Boli spokojné, že dobre nakúpili. Na ďaľšom stretnutí sme si uctili motlitbou a zapálením sviečky  obete dopravnej nehody  , ktorá sa stala pri našej obci. Taktiež sme sa zúčastnili výstavy  EXPO Trenčín, ktorú poriadala predsedníčka  OO JDS v PD, p. Vyoralová  Beata .Zúčastnili sa jej p. Slezáková ,p. Sányová Jolana, p Cagáňová ml. p  Cagáňová  st.p.  Šúňová a p Humajová. Kde si prezreli práce členov JDS z celého slovenska.A veru poviem Vám, bolo čo obdivovať. Dňa 20-21.10 sa  konalo stretnutie seniorov v speve, pod názvom – Jeseň je dar v Zemianskych Kostoľanoch - nechýbala na ňom ani naša skupina Šafran so svojim vystúpením, ktoré malo veľký úspech a  rozosmialo , pobavilo a rozospievalo celú sálu. Ďakujeme im  aj teraz za reprezentáciu našich seniorov.

V novembri sme si uctili pamiatku zosnulých, dostali sme ďakovný list  OV JDS za účasť na krajských športových hrách a taktiež dostal ďakovný list aj Ján Kleman. Tiež sme si zdobili medovníčky, ktoré upiekla .predsedníčka  p Slezáková Eva.   No a prípravou na Vianoce sme si v klube vyzdobili stromček

Dňa 1.-5. 12.  Sa naše dve členky zúčastnili pobytu v Piešťanoch –na Slňave, p. Kytková Anna a p .Slezáková , škoda len, že ostatné členky odmietali tento poukaz.

11.12. sme mali posledné a zároveň aj Mikulášske posedenie s malým občerstvením a rozdaním  super čokolády všetkým členom našej  organizácie JDS, ktoré nám rozdali Mikuláš s  Anielom v prezlečení  Ľudmila Šúňová a Eva Slezáková. No v tom čase sa už pripravovala skupina Šafran na Vianočné vystúpenie  ktoré sa konalo 17.12. na podiu  pri kul. dome. V rámci podujatia nám predviedli krásny program o Vianociach, narodení  Ježiška vo forme rozprávania , hrania a spievania kolied .Popri tom naše členky p Cagáňová Mária ml. vystavovali a predávali  tovar, ktorý vlastnoručne vyrobili, ktorý mal veľký úspech Na záver sme si všetci spoločne zaspievali tú najkrajšiu pieseň všetkých piesni   TICHA NOC- SVATA NOC.... NA  konci roka sa niektorý naši členovia cez deň  zúčastnili výstupu ku krížu  nad dedinou. No a o polnoci sme sa  už tradične zišli pri ohňostroji na námestí a privítali tak rok 2018, do ktorého Vám želám ešte veľa krásnych  spoločných  seniorskych stretnutí

                       

V Nitrici 5.2.2018                                                                                         Slezáková     Eva  

                                                                                                                     Predseda JDS  Nitrica

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  


 

Správa o činnosti JDS Nitrica za rok 2016

Súhrn a hodnotenie minulého roku.

Január bol mesiac, kedy sme sa opäť v klubu  začali schádzať.  Bolo prebraných veľa

zážitkov a výrokov z vianočných sviatkov. Vstupovali sme do spoločných debát o množstve

upečených dobrôt. Na fašiangy sme s ostatnými občanmi pohostili účinkujúcich pri dedinských oslavách. Predsedníčka už tradične zorganizovala pečenie šišiek doma i v klube pre celý kolektív.

       Rádius našich Kultúrnych  akcií sme absolvovali v rôznych fázach a možnostiach. Niektoré v okolitých kúpeloch, účasti na spoločenských hrách a dení v dedine a regiónu, ako aj na divadelných predstaveniach a tiež „ výlety“ na rehabilitačné úkony do okres. mesta Prievidza.

      Niektoré stálice sa stretávajú už tradične aj doma s príjemným pohostením.

      Výročnej schôdze bola prítomna p. Vyoralová Beáta predsedníčka Okres. JDS PA a a p. starosta

OÚ Beňadik M. Na schôdzi boli vyhodnotené a schválené všetky uznesenia a správy s návrhom plánu pre rok 2016.

     Na spestrenie som s  vnukmi Patrikom a Benjamínom z Blavy pripravila program s pesničkami ľudovými ako aj modernými a veselou básničkou O červenej čiapočke v retro oblečení ako pionieri z 60tych rokov.

      Ako obecenstvo sme boli  účastni na detskom maškarnom karnevale a tešili sme sa z fantázie krásnych masiek našich vnúčikov. Divadelné predstavenie pre nás pripravil vdp farán Úskoba Ján

s kolektívom, ktorý bol v minulosti v našej farnosti a v súčastnosti slúži na Kysuciach. ( Téma hry je stále aktuálna o dedičstve a vzťahu medzi súrodencami.)

      Za kultúrou v zahraničí  v Prahe   sme boli  v Karlínskom divadle na  hudobnom muzikálu  „Noc na Karlštejne“, čo by som doporučila každému. V Prahe je možnosť aj  pre  našich dôchodcov cestovať celou MHD zadarmo, takže využitie metra a MHD na všetky strany je na úrovni.

Alebo  účasť na predstavení opery Krútňava od Eugena Suchoňa v  SND Bratislava

     Využívali sme možnosť cestovania vlakom po Slovensku zadarmo pre dôchodcov. Niektoré návštevou sakrálnych pamiatok a účastiach na sv. omšiach mimo dedinu napr na vysviacke sv. Kríža na Chotome vdp kaplánom Lukášom Ložekom , . Ešte si pripomíname, že už uplynuli 3 roky, kedy naša kolegynka Helenka Sániová je naša kostolníčka v novom kostolíku v Nitrici.

     Koncom jari sme brigádovali na cintorínskom chodníku, ako aj na iných miestach obce.

     Využili sme možnosť opekania v novej oddychovej zóne nad poštou s krásnym výhľadom do okolia.

     Nikdy nezabudneme na narodeninové aj meninové blahoželania našich členiek.

P. Oľga Gabčíková a Ĺudmila Beňadiková oslávili 70.narodeniny.

Informujeme sa o celoslovenskom dení JDS prostredníctvom časopisu Tretí Vek ako aj predsedníčkou Evkou Kováčovou, ktorá sa pravidelne mesačne  zúčastňuje Okresnej schôdze JDS v Prievidzi.

     Na hody sme aj my prispeli do ochutnávok „Jablkových dobrôt“. Krásny divadelno-hudobný kultúrny program pre nás pripravila nitrická senior skupina Šafrán,v ktorej sú aj niektoré naše členky.

Pri tejto príležitosti sme sa v októbri dohodli na prijatí zvyšného súboru od nového roku tj 5-6 členov do JDS Nitrica. P. Cagáňová Mária („pánových“) ich privítala veselým programovým vstupom.

    Na programe v októbri na Aktívu JDS Nitrica sme boli oboznámené o odstúpení našej predsedníčky

p. Evy Kováčovej od 1.1.2017 . Zároveň bola voľba novej predsedníčky p. Evy Slezákovej . Generačná otázka je vítaná pri voľbe novej predsedníčky od roku 2017, ktorá je zanietená a schválená kolektívom  viesť JDS Nitrica.

Takže gratulujeme a podporuje  ju celý kolektív, aj keď je nám ľúto, že  p.Evka Kováčová  skončila vzhľadom ku svojim  zdrav. problémom a času - chápeme odchod iba z funkcie nie z kolektívu.

Rozlúčili resp. oslavili sme  dárkovým košom a krásnymi ružami pre Evku Kováčovu. P. Danka

Berecová prekvapila krásnou básničkou, s  ktorou chcem oboznámiť aj ostatných, takže je ako príloha.

     Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším občanom  za dlhoročnú obetavú,dobrovoľnícku činnosť v prospech rozvoja organizácie JDS bol mne (Ludmile Šúňovej) udelený ĎAKOVNˇY LIST

 z Okres.organizácie JDS Prievidza, ktorý som prevzala od predsedníčky OO JDS p. Beáty Vyoralovej, čo poteší, a vážim si toho.

     Na Mikuláša sme boli obdarované balíčkami a já som v modernom pojatí  pripravila paródiu  básničky O červenej čiapočke vlastného programu. Všetkým som venovala varešku s vyrezaným  úsmevom a srdiečkom s červenou mašličkou pre potešenie a spomienku. Za „LUCIE“ nás pobavili

Evka Slezáková , Marienla Baková a Anička Kytková

     Nezabúdali sme aj na návštevy chorých s vitamínovými balíčkami.

     Fond činnosti je financovaný z prostriedkov OÚ v objeme 100 euro na celý rok, ktoré boli využité na darčeky jubilantkám, pohostenie pri významných akciách .atď.

    Opustila nás v decembri  naša milá kolegynka Ruženka Olejková vo veku 66 rokov. Rozlúčil sa celý

náš kolektív.

    Koledníci – deti s Dobrou novinou 26.12. potešili a rozohriali  snáď všetkých dôchodcov.

 

Rok sme ukončili v príjemnej atmosfére s celoročnými spomienkami s poďakovaním :

  p. Kováčovej Evke predsedníčke, za vedenie klubu a prezentáciu na okres. JDS Prievidza,

  p. Cagáňovej Márii kronikárke z Podrah, za písanie a obohacovanie fotografiami našej  kroniky,

  p. Sányovej Jolanke pokladníčke, za hospodárenie a evidenciu s financiami,

  p. Šúňovej Ludmile zapisovateľke, za  písomnú celoročnú korešpondenciu  a evidenciu,

  p. Lukačovej Márii st. za revíznu komisiu

  Obecnému úradu za finančnú  podporu100 euro  a spoluprácu.

Ďalej ďakujeme za čas vynaložený k tejto práci aj ostatným aktívnym a neaktívnym členkám klubu.

     Obecne vzato o voľnočasových aktivitách sa dá hovoriť, že si vážime  všetkých a všetko, čo nám deň prinesie a s úsmevom sa tešíme, že  nám rok, ktorý práve začína -dopraje plno drobných radostí a dobrých ľudí okolo seba .

    Na záver ešte doplnok našej niekoľkoročnej témy – pomoc pri zabezpečení osoby, ktorá by mala

záujem a bola ochotná rozbehnúť za úmerný poplatok rozvážanie obedov pre záujemcov  dôchodcov v dedine. ( Toto téma sa opakuje od r. 2008).

 

                                                                Zapísal : Šúňová Ludmila             16.2.2017

 

 

Príloha :                  

Báseň č.1 - „spisovateľka“ BERECOVÁ DANKA

Keď lístie zo stromu opadne,

hmla a zima sa prikradne

viete aký prichádza čas ? ! …...

teší sa naň každý z nás,

veď príde svätý Mikuláš.

Každá doma varí,pečie, upratuje,

hoci s tým i rodinu otravuje,

či koláč, buchty, knedle -

nedopadnú zase biedne. ?

Žienky, majú času málo,

ale na schôdzu, by za to stálo....

tam sa varí, pečie jedna radosť,

kiež by sa nám vrátila aj mladosť.

Evka naša milá predsedkyňa,

vedie nás ako dobrá sprievodkyňa.

Lenka pečie celý rok, tej je hej

a my počúvame recepty od nej.

Ludka má v sebe elektrinu,

je pre každú somarinu.

Marienky dve, čo sa hlasu týka,

najradšej sú keď príde harmonika.

Kronike u Marienky sa páči,

ale Marienke sa kronika nepáči,

hľadá si ona náhradu,

až potom bude mať dobrú náladu.

Jolanka a Anička dievčence šikovné,

zostávajú nám verné,

pieseň,program,práca,

všetko sa im opláca.

Jolanke S do kasy eurá dajme,.

a po brigáde sa dobre majme.

Naša Anička - dobrá to ženička,

nehreší,nenadáva

iba radosť rozdáva.

A my všetky ostatné, skromné ženičky,

varíme vám párky, čajíčky a kávičky.

Keď zvon na veži zazvoní,

Helenka nám kostolík otvorí.

Deň s Ježíškom začať chceme,

po tme na roráty cupitať budeme.

Prosiť Ježíška o dobro a pokoj v rodine,

nech znie tichá a svätá noc po celej dedine.

 

Báseň č. 2 :

V živote sú milé chvíle,

pri ktorých sa cítime skvele,

potom prídu spomienky,

aj tie ujdú do diaľky.

  Milá EVKA, neviem odkiaľ začať,

ale už nemôžem dlhšie čakať.

Ťažko sa mi píšu tieto riadky,

v našom kolektíve budú nové poriadky.

Nešlo nám čítanie, písanie,

len na cintoríne okopávanie.

Nehnevaj sa na nás za to,

veď si pre nás ako rodinné zlato.

Rozdávala si lásku nám,

ja Ťa za to v srdiečku mám.

V kolektíve býva dobrá nálada,

aj keď je to veľká záhada,

keď vo štvrtok do kultúry jedna beží,

druhá doma číta,leží.

Aj ty nás máš veľmi rada,

spolupráca s Tebou bola zlatá.

Každý  štvrtok si poctivo chodila,

ani veľká bolesť Ťa neodradila.

Krásne roky sme  spolu prežili,

za ochotu sme si Ťa vážili.

Nech Boh žehná Tvoje kroky,

aby si sa dožila dlhé roky.

Zdravie,šťastie, pohodu,

aby si nemala žiadnu nehodu.

Nie  je dôležité, čo máš vo vrecku,

ale to čo máš v srdiečku.

„Najväčšie tajomstvo nášho života“:

len to, čo robíme pre druhých ,

to naozaj za niečo stojí.

   Nevieme pohnúť horami,

   nevieme zastaviť čas,

   nevieme dúhu na nebo maľovať,

    vieme Ti ale povedať,

   že pre nás veľa znamenáš,

   a vážime si Ťa – máme Ťa radi -

Evka naša milá, už nastala chvíľa,

  keď Ťa druhá Evka na tróne zastúpila.

  Jedna Evka, dve Evky,

  veď ste naše priateľky.

  Pozdvihnime vína času,

  oslávime, spoluprácu našu.

  Živio kolektív. JD


 

Správa o činnosti JDS Nitrica za rok 2015

Správa   o činnosti  JDS Nitrica za rok  2015

Čas opäť nezabudol pripísať jeden rok .A tak zhodnotíme výsledky práce za uplynulý rok. Snažíme sa riadiť slovami z kázne na sv. omši p. farára Potočiara na začiatku roku 2015, že máme sa na seba  usmievať, čo je príjemné a zároveň je to krásny  dar.

V doterajšej činnosti sa opakujú akcie,ktoré majú priaznivý ohlas,ako napr. posedenia v klubovni KD ,alebo v prírode,turistické vychádzky, návštevy chorých, bicyklovanie. Ako aj rôzne výmenné recepty a rady do života .

V  januári sme zahájili  krásnym príhovorom predsedníčky so želaním stretávania sa klube dôchodkýň.

5.1.2015 v KD bola súťaž v hre Človeče nezlob sa, čo bolo príjemne zábavné.

Zúčastnili sme sa s kolegynkami, p.Kováčová E. postúpila do tradične do finále. So mnou hral môj vnúčik Silvester – najmladší 3,5 r. súťažiaci (pozn. Dlho nevydržal), ale všetky prítomné deti boli úžasné a spokojné so súťažou aj dôchodkýň. Učili sa pri hre trpezlivosti, za čo ďakujeme organizátorom.

Prvé stretnutie v novom roku 15.1.2015 bolo krátke pre chladno v klube. Neskôr sme sa tešili na stretnutia, lebo v klube už bolo príjemne. (Aj keď  v chladnom  období niekedy zabúdajú na nás s vykurovaním miestnosti  a potom sa rýchlo rozídeme nechcene).

Na výročnej členskej schôdzi vo februári ako hostia prišla iba zástupkyňa Okres. JDS p. Beáta Vyoralová,  za obecný úrad Nitrica sa nezúčastnil zo Zastupiteľstva nikto,aj keď boli pozvaní. Bolo pripravené slávnostné pohostenie.

Pripomenuli sme si 10. výročie oficiálneho založenia klubu JDS Nitrica

Členky boli  oboznámené s plánom činnosti MO JDS Nitrica a tiež boli vyzvané, aby navrhli alebo predložili svoje predstavy a námety. Veľká diskusia nastala o celoročnom programe a hlavne o zápisoch pre OÚ.

V diskusii padla tiež téma o možnosti rozvozu obedov pre dôchodcov, o čom už  hovoríme v diskusiách  a píšeme od r.2008, ale márne sa nevieme dopátrať zákl. informácie o cene obeda aj s rozvozom, hodnote a norme jedla atď, ako aj o ďalších sociálnych službách pre starších a chorých občanov.

Snahou vedenia organizácie boli rôzne návrhy na celoročný program, ale vzhľadom na skutočnosť, že je málo aktívnych členiek, nedarí sa téma uskutočniť pre malý počet záujemkýň, sú spokojné v klube.

Tradíciou sa už stáva pečenie šišiek na fašiangy v klube, p.Kováčová doniesla zarobené cesto.

Od jari do jesene pravidelne vykonávame dobrovoľnú brigádnickú činnosť pri zveľaďovaní a skrášľovaní  verejných priestranstiev ako je okolie kaplniek a cintorínskej ceste.

Tak tiež pomáhame pri čistení a upratovaní kostola.

Sviatky žien a matiek sme si pripomenuli  v mesiaci marec a máj.

Naše športové aktivity sú najmä bicyklovanie a pešia prechádzka do okolia.

Nezabúdame ani na naše choré kolegynky. U p. Gabriely Lukačovej bola viac krát p. Kováčová Evka a ja som sa pripojila. P. Homoľovú Ľudmilu zasa potešili  p. Kytková Anička s p.Lukačovou Máriu st., ktorým sme doniesli ovocie aj sladkosť.

Z hľadiska kultúry sme dni napĺňali návštevou divadelných predstavení s organ. JDS z Dolných Vesteníc :

-17.6.2015 návšteva divadla Andreja Bagara v Nitre na predstavení GAZDINA ROBA

- 21.11.2015   - „ -         v Štátnej opere na predstavení VOJVODKYŇA Z CHICAGA.

 

Zaujímame sa i o politické dianie obce, kde sme sa zúčastnili v septembri  pri odovzdávaní hasičského auta ministrom obrany p. Kaliniakom R, kde si s nami aj po diskutoval. Pred príchod sme sa výborne postarali o vyčistení priestor, ktoré máme  v patronácii

Na jednom z posedení sme tiež diskutovali o „ formulári na získanie informácií pre spracovanie  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“. Tento formulár bol vlastne ponúkaný rozhlasom tak (podľa vyjadrenia a informácií kolegýň),  že kto ho chce vypísať, nech si príde na OÚ.

 

Otázka pri diskusii bola :

1. Prečo nedostal tlačivo každý do schránky

2. Prečo bol tak krátky termín na vyplnenie.

 

Na hodových oslavách v septembri OÚ potešil krásnym programom, najmä vystúpenie súboru Vršatec.

Novo vybudované posedenie nad Godálom je pre nás veľmi príjemné,  spojené s turisticko - náučným chodníkom prírodou okolo obce.

V októbri pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším občanom sme sa zúčastnili na programe a pohostení  príjemnom posedení KÚ.      

Pri tejto príležitosti bolo udelené od  Okresnej organizácie JDS Prievidza : p. Sányovej Jolanke  VYZNAMENANIE II. Stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov a p. Ďurigová Ĺudmila  dostala  VYZNAMENANIE III. stupňa ku dožitým  90. narodeninám .

Milým bodom programu s odmenami  na  stretnutiach bolo i blahoželanie k životnému jubileu  našich oslávenkýň a k okrúhlemu jubileu  - 70 rokov p.Belákovej Aničky,

                                                       - 80 rokov p. Lukačovej Márie st. a Klemanovej Violky,

                                                       - 90. rokov p. Ďurigovej Ĺudmily

Ďalej oslávili :    Olejková Ruženka 65. narodeniny,   Sanyová Jolanka 75. narodeniny a ostatné kolegyne, ktoré nemali okrúhle výročie narodenín a menín.

Všetkým  srdečne blahoželáme a ďakujeme za  pohostenie.

Koncom októbra nás JDS Dol. Vestenice  pozvali  na nákupnú „ Pred dušičkovú „  akciu do Poľska.

Predvianočnú náladu sme si užili aj celodenným výletom vlakom na Vianočné trhy v Bratislave - s p. Môciková Vierka, Gabčíková Olinka,  Humajová Helenka a Šúňová Ludka.

Mikulášskym posedením   sme si pripomenuli, že čas Vianoc už začína. Na Mikuláša sa p. Kováčová E, p. Ďurigová Ĺ  a já - Šúňová L. prezliekli do príležitostných masiek a rozdávali malé ovocné darčeky, z čoho sa všetci tešili.

Rok sme ukončili v príjemnej atmosfére s celoročnými spomienkami s poďakovaním :

 p. Kováčovej Evke predsedníčke, za vedenie klubu a prezentáciu na okres. JDS Prievidza,

 p. Cagáňovej Márii kronikárke z Podrah, za písanie a obohacovanie fotografiami našej  kroniky,

 p. Sányovej Jolanke pokladníčke, za hospodárenie a evidenciu s financiami,

 p. Šúňovej Ludmile zapisovateľke, za  písomnú celoročnú korešpondenciu  a evidenciu,

Obecnému úradu za finančnú  podporu100 euro  a spoluprácu.

Ďalej ďakujeme za čas vynaložený k tejto práci aj ostatným aktívnym a neaktívnym členkám klubu.

 

Vážime si všetkých a všetko, čo nám deň prinesie a s úsmevom sa tešíme, že  nám rok, ktorý práve začína -dopraje plno drobných radostí a dobrých ľudí okolo seba .

      

V Nitrici dňa 22.1.2016

 

 

                                                                                                         Zapísal :  Ludmila Šúňová   

                                                                                                                                  č.511

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Správa o činnosti JDS Nitrica za rok 2015

Návrh plánu na rok 2016

Návrh   plánu   činnosti   JDS  v   Nitrici   na   rok   2016

 

 Pozn.     Návrh je každoročne takmer totožný z minulého obdobia z dôvodu aktivít,

 prispôsobených seniorkám v danom čase a období.

 

Snahou  výboru MO JDS bude rozširovať aktivity v kultúrnej oblasti, zamerať sa na zdravotnú, sociálnu i vzdelávaciu činnosť dôchodcov a v rámci svojich možností zabezpečovať i ďalšie požiadavky a návrhy svojich členov.

 

 a/  Vyhodnotenie minulého roku 2015 a príprava na výročnú schôdzu.

      Rozdelenie úloh jednotlivým členkám.      

b/ Pripomenutie, oslava a príprava sviatkov :

     1.     Veľkonočné sviatky

     2.     Marec, apríl -MDŽ, mesiac knihy

     3.     Máj - Sviatok matiek,

     4.     Jún – športovanie

     5.     Júl,august - prázdniny

     6.     Október – mesiac úcty k starším,  mesiac ruženca

     7.    December -Mikuláš , Lucie, vianočné sviatky,účasť na  oslave svätej rodiny v decembri,

c/ Oslava narodenín a menín členiek JDS s malým pohostením a dobrou náladou.

d/ Životné okrúhle jubileum členiek spoločne každoročne odmeniť v mesiaci október – „Úcty k starším“

e/ Kultúrne spestrenie na štvrtkových stretávkach JDS

     1.    Spievanie

     2.    Zdieľanie skúseností pri tvorbe malých hodnôt ručnými prácami

     3.    Čítanie zaujímavých článkov z časopisu Tretí vek a NÁRODNÝ PROGRAM                                         AKTÍVNÉHO STARNUTIA NA ROKY 2014 _ 2020

     4.    Prezentovanie dobrých receptov

     5.    Zdieľanie zážitkov z kultúrnych podujatí aj z pútí na sväté miesta

     6.    Podnety

     7.    Prezeranie kroniky

     8.    Pozitívne klebety

     9.    Kúsok srandy

f/  Pozývanie zaujímavých hostí, napríklad:

     1.    Deti z materskej škôlky

     2.    Rehabilitačná sestra – ukázanie a naučenie cvikov na chrbticu

     3.    Lekár – prevencia a starostlivosť o zdravie v dôchodkovom veku

     4.    Kolegyne odborníčky - najvýznamnejšie liečivé rastliny podľa ročných období

     5.    Ktokoľvek zaujímavý, koho navrhnú členky JDS Nitrica

     6.    Bezpečnosť dôchodcov – hlavne dopravná osveta – prednáška napr. inštruktor                                     autoškoly,zamestnanec štátnej správy, policajt -preventista

g/ Patronát a pomoc na verejnoprospešných prácach v obci formou pracovných brigád

     1.    chodník cintorína,

     2.    kaplnky

     3.    zastávka „Obuva“

h/ Návšteva  kolegynky z JDS v dobe choroby

ch/ Zorganizovať výlet vlakom aj autobusom

     1.    poznávací zájazd do okolia (prípadne spoločne s organizáciou JDS Dolné Vestenice ,                         Nováky)

     2.    návšteva divadla napr Nitra, Martin, Ban.Bystrica

i/  Informačná/ počítačová gramotnosť 

     - školenie na väčšiu informovanosť pre dôchodcov

     – prezentovanie webovej stránky o Nitrici

Na internetový portál  www.Nitrica.sk – zbierať informácie a fotografie o našom združení a so súhlasom ostatných členiek uverejniť na príslušnej stránke

j/  Získavanie nových členiek.

k/  Športovanie podľa našich schopností – hlavne letná turistika, napríklad

     1.    opekanie v novovybudovanom areáli Náučného chodníka alebo Močelníku,

     2.    cesta ku krížu, 

     3.    bicyklovanie ,

     4.    športové hry ako hod prírodným materiálom, skok resp.krok cez potok

     5.    hod do koša malou loptičkou alebo papierovou guľou

     6.     spoločenské hry ,

     7.     v januári účasť na súťaži „Človeče nehnevaj sa „

     8.     geocaching [vyslovuje sa: geokešing] (z geo = zem + angl. cache =Miesto tajného úkrytu -                  skrýša, schránka - hantírkou keška. ) je zábava, či určitý druh športu, spočívajúca v hľadaní                skrytého objektu  obvykle spojená s úlohami poznávaním okolitej krajiny alebo miestnych                    pamätihodností. Keďže na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha, je táto hra spojená s                používaním navigačných systémov GPS zariadení v mobile.

Pre našu hru, ktorú si samé vymyslíme a naplánujeme, poslúži popis na papieri, kde si svojským spôsobom súradnice popíšeme a naznačíme.

 

Po športovaní môžeme členky oceniť plaketou a sladkou medailou .

l/  Záujem o politické aj sociálne  dianie

      1.   v dedine ako aj na Slovensku – účasť na voľbách v marci 2016

      2.   Vybavenie sociálnych požiadavok a štandardov  kvality pre dôchodcov ( napr. zabezpečenie -             sprostredkovanie  obedov vhodným   prijateľným spôsobom,

            - zodpovedné VÚC a obce

Dotaz pre OÚ  na : Princíp starostlivosti - zdravotná starostlivosť, opatrovateľská služba =

Využitie Eurofondov,  Regionálny operačný program na sociálny program.

Na záver prosím Členky JDS napísať návrhy a pripomienky ručne na tento list zo zadnej strany.

           Dňa:        25.2.2016                                   Zapísal :    Šúňová Ludmila

                                                                              Spolupráca: Kováčová Eva

Kópia :

     Zastupiteľstvo OÚ Nitrica, kde prosíme o písomné vyjadrenie k  bodom,

     s ktorými môžu byť nápomocní.

 

Pre info : Schránky sú umiestnené na zaujímavých a voľne prístupných miestach  (kdekoľvek po svete). V horách, mestách, niekedy aj pod hladinou jazier. No hlavne by mali byť na pekných a zaujímavých miestach, ktoré chce zakladateľ skrýše ukázať ostatným hráčom. Nezriedka majú skrýše aj zaujímavý príbeh, ktorý sa k danému miestu či pamiatke viaže.

Skrýšu samotnú väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je zápisník, upozornenie pre náhodného nálezcu, ceruzka alebo pero a v prípade vhodnej veľkosti aj rôzne iné predmety na výmenu (väčšinou nejaké drobné plastové hračky, odznaky, CD-čka, mince...). Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby v škatuľke ostalo niečo aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam v zápisníku aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými. Práve rôzne mince, putovné predmety a zaujímavosti tvoria spolu s princípom „hry na skrývačku“ veľký základ pre popularitu hry nielen pre dospelých rôzneho veku, ale aj pre deti.                                                                                                                                     

V našej dedinke Nitrici a okolí je  niekoľko  kešiek na historických a zaujímavých miestach, väčšinu z nich prispel k tejto hre z rodiny, ale my ich hľadať nebudeme, lebo nemáme súradnice GPS.


 

Návrh plánu na rok 2016

Návrh Plánu na rok 2016.pdf(277.7 kB)Návrh Plánu na rok 2016.pdf

Program výročnej schôdze 25.02.2016

Program  výročnej schôdze JDS  dňa   25.2.2016

 

Vážené dámy, vážení hostia

 

    Všetkých Vás srdečne vítam na  dnešnej výročnej slávnostnej členskej schôdzi JDS

    v poradí už  11. od nášho založenia.

 

Vítam zástupcu z okresnej organizácie JDS Prievidza p..Beátu Vyoralovú.

 

 Ďalej vítam starostu obce p. Miroslava Beňadika, 

 

Program výročnej členskej schôdze je nasledovný :

 

1.    Správa o činnosti našej organizácie za rok 2015, ktorú Vám predloží

       p. Šúňová Ludmila

2.    Správa o hospodárení našej organizácie za rok 2015,ktorú predloží

       p. Jolanka Sányová

3.    Správu revíznej komisie predloží p. Marienka Lukačová st.

4.    Návrh plánu činnosti a aktivít členiek na r. 2016 predloží p. Ludmila Šúňová

5.    Vystúpenie hostí

6.    Rozdávanie členských preukazov JDS p.Jolanka Sányová.

7.    Prezentácia  Kroniky , kronikárkou je p.Cagáňová Mária z podrah.

8.    Diskusia a ďalšie návrhy a pripomienky  na program behom r. 2016

9.    Občerstvenie s programom – spievanie, vystúpenie detí ZŠ Vajnory (vnuci

       p.Šúňovej, ktorí boli na jarných prázdninách

10. Záver

 

Dávam hlasovať , kto je za, aby sme sa riadili týmto programom,

Odhlasovalo sa prvé vystúpenie detí s hudobným a recitálnym programom.

-       kto je proti

-       zdržal sa niekto hlasovania

-        ďakujem

 

Na záver :   Dovoľte vážené dámy,   hostia  …......    /vážený pán starosta,/

                    aby som túto našu výročnú schôdzu JDS ukončila,

                    poďakovala Vám za účasť a popriala nám do ďalšej našej činnosti veľa                    

                    zdravia a   elánu.                 

 

Zapísal : Šúňová L.


 

Program výročnej schôdze 25.02.2016

JDS - schodza1-2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka