Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

OznámenieVytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako prislusn správny orgán podia § 58 ods. 1 písm. k) zákona c. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 58 ods. 1 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konan v zneni neskorsich predpisov, vo veci odvolania Pozemkového spolocenstva Urbariátu Sec, so sidlom 972 26 Sec 100 zo 06.07.2015, proti rozhodnutiu Okresného úradu Trencín, odboru opravných prostriedkov c. OU-TN-OOP4-2015/015197-007 z 18.06.2015 rozhodlo

takto:

Podl'a § 59 ods. 3 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov rozhodnutie Okresného úradu Trencín, odboru opravných prostriedkov c. OU-TN-OOP4-2015/015197-007 z 18.06.2015 rusí a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.


 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanieVytlačiť
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie oznamenie10-2015-1.PDF oznamenie10-2015-1.PDF (693.6 kB)

 
 
Položky 109-113 z 113

OznamyZasadnutia

Pozvánka na verejné zasadnutieVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

Oznamujeme občanom, že dňa   22. 06. 2016 o 19,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ, riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za rok 2015

    a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

    Predkladá: predseda komisie ŽP a OVP

4. Príprava XXIII. ročníka futbalového turnaja o „Putovný pohár

    starostu obce“

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. Ukončenie

 

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta obce

 


 
 

Pozvánka na verejné zasadnutieVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

O Z N Á M E N I E

 

Oznamujeme občanom, že dňa   18. 11. 2015 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2016.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno – športového kalendára

    akcií na rok 2016.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXIX. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. Ukončenie

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce


 
 

Pozvánka na verejné zasadnutieVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

OZNÁMENIE

 

Oznamujeme občanom, že dňa   23. 03. 2016 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového

    programu obce za rok 2015.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2015.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. Ukončenie

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce


 
 
Položky 109-113 z 113

dnes je: 25.11.2017

meniny má: Katarína

webygroup

Úvodná stránka