Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - RozhodnutieVytlačiť
 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie VV lesy.pdf VV lesy.pdf (2.8 MB)

 
 

RozhodnutieVytlačiť
 


 
 

RozhodnutieVytlačiť
 


 
 

RozhodnutieVytlačiť
 

Okresny úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podl’a § 53 ods. 1 pism. c) a podl’a § 56 pism. b) zákona c. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zist’ovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe oznámenia o strategickom dokumente Územný plán obce Skačany - Zmeny a doplnky č. 1, ktoré predložil obstarávatel' -obec Skačany, IČO: 00 311 057, podl’a § 7 ods. 5 zâkona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto
rozhodol: ...

 


 
 

OznámenieVytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako prislusn správny orgán podia § 58 ods. 1 písm. k) zákona c. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 58 ods. 1 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konan v zneni neskorsich predpisov, vo veci odvolania Pozemkového spolocenstva Urbariátu Sec, so sidlom 972 26 Sec 100 zo 06.07.2015, proti rozhodnutiu Okresného úradu Trencín, odboru opravných prostriedkov c. OU-TN-OOP4-2015/015197-007 z 18.06.2015 rozhodlo

takto:

Podl'a § 59 ods. 3 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov rozhodnutie Okresného úradu Trencín, odboru opravných prostriedkov c. OU-TN-OOP4-2015/015197-007 z 18.06.2015 rusí a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.


 
 
Položky 115-120 z 124

dnes je: 21.3.2018

meniny má: Blahoslav

Príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov

Milí rodičia, vážení spoluobčania. Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2017.

webygroup

Úvodná stránka