Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - voľby do orgánov miestnej samosprávyVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa   25. 09. 2018 o 17,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2018.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

4. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2018.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

5. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predsedníčka komisie soc. vecí a rodiny

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. Ukončenie

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce


 
 

Hodové oslavy 2018Vytlačiť
 

Obec Nitrica
Vás pozýva

na hodové oslavy
v dňoch 28. - 30. septembra 2018


Program hodových osláv

 

28. september 2018 – piatok


  8,00 h    Športový deň pre deti
      (ZŠ s MŠ Nitrica)


16,00 h     Posedenie pri hodovom guláši
       (Pohostinstvo Federál)


17,00 h     Spoločný futbalový zápas zmiešaných        družstiev (muži, ženy, deti ...)
       prezentácia hráčov a rozdelenie do
       družstiev od 16,45 h, sladká odmena
        Pozývame športových nadšencov!
       (multifunkčné ihrisko)

 


29. september 2018 – sobota

 

10,00 h     Cesta rozprávkovým lesom
       ukončenie spoločnou opekačkou
      (oddychová zóna nad poštou) **

15,00 h     Divadlo „Na traky“ pre deti,
      predstavenie „Guľko Bambuľko“
       (sála KD Nitrica)

16,00 h     Cvičenie na trampolínach pre deti
       diplomy, sladkosti ...
      (areál pri KD Nitrica)**

17,30 h     Vystúpenie divadelného súboru
      „Ívery“ z Bratislavy,
       predstavenie „Taká strata krvi“
       (sála KD Nitrica)

20,00 h     Hodová zábava
       hrá Nominácia
       podávať sa budú grilované kolená
       (Pohostinstvo Muflón)

 

30. september 2018 – nedeľa


  9,30 h   Slávnostná svätá omša
     (Kostol sv. Michala)

13,30 h   Futbalový zápas
     Nitrica – Malá Čausa
     (ihrisko Nitrica)

14,30 h    Vystúpenie Big band-u  ZUŠ Nováky
 a kapely „Moja mama spieva lepšie ako
 tvoja“
      (areál pri  KD Nitrica)*

16,00 h    Vystúpenie FS Malý Vtáčnik
      (areál pri  KD Nitrica)*

17,00 h    Vylosovanie hodovej TOMBOLY
      predaj od 14,00 h do 16,30 h
      (areál pri KD Nitrica)*

18,00 h    Vystúpenie Senior klubu Šafran,
     predstavenie „Svadobný dom“
      (sála KD Nitrica)

 

Sprievodné akcie:


Počas hodového víkendu sú pre deti pripravené kolotoče a iné atrakcie.
V nedeľu od 14,00 h do 17,00 h bude prebiehať
4. ročník ochutnávky „Jablkové a iné dobroty“. Pochutnať si môžete na domácich špecialitách z jabĺčok a iných dobrotách od našich šikovných nitrických gazdiniek. Výťažok z ochutnávky bude venovaný ako podpora činnosti Jednoty dôchodcov Nitrica. (areál pred KD Nitrica)

V nedeľu od 14,00 h do 17,00 h máme pre deti pripravené maľovanie na tvár. (areál pri KD Nitrica)

V nedeľu budú pripravené tiež predajné stánky s rôznym drobným tovarom.

V nedeľu od 14,00 h do 17,00 h si môžete pozrieť výstavu maľovaných obrazov, ktoré vytvorili naši tvoriví občania. (klub KD Nitrica)
Počas hodového víkendu ponúka pohostinstvo Muflón burčiak, víno a nemecké pivo Erdinger.

*V prípade nepriaznivého počasia bude akcia presunutá do priestorov kultúrneho domu.
** V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

Súbor na stiahnutie Plagát 2018.docx Plagát 2018.docx (159.5 kB)

 
 

Návrh dodatok č. 2/2018 k VZN č. 2/2016Vytlačiť
 


 
 

Oznam o podávaní kandidátnych listín Vytlačiť
 

O Z N A M

 

       Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018, môže doručiť každá politická strana, politické hnutie, koalícia prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti, ako i delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie polit. stranami a polit. hnutiami  zapisovateľke miestnej volebnej komisie

                                               do

 

11. septembra 2018, t.j. utorok

 

do 24,00 hodiny

 

na adresu:

Ing. Jana Klemanová

Nitrica  č. 428

č.t.  0945447308

 

 

 

 

                                                                                                          Miroslav Beňadik, v.r.

                                                                                                              starosta obce

 

 


 
 
Položky 13-18 z 161

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

webygroup

Úvodná stránka