Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 
 

Odpredaj dopravného vozidlaVytlačiť
 

Obec Nitrica týmto zverejňuje odpredaj dopravného automobilu špec. požiarneho vozidla AVIA A31 K/5 rok výroby1985. Vozidlo je od  30. 09. 2015 vyradené z evidencie.

Cena odpredaja je stanovená uznesením OZ č. 9/2015 – II., d) zo dňa 28. 10. 2015 v sume 500,-- €  a poplatky spojené so zakúpením vozidla.

Lehota zverejnenia  tejto ponuky končí  30. 11. 2015.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese:

Obecný úrad

972 22  NITRICA č. 489


 
 

Cvičenie jumpingVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

od 2. decembra 2015

sa v našej obci začína cvičenie JUMPINGU na trampolínach.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Nitrica

do 20.11.2015.

Cvičiť sa bude v pondelky a stredy o 18,00 hodine

v Kultúrnom dome Nitrica, cena za 1 cvičenie je 2,50€/ osobu.


 
 

Pomoc pre znevýhodnenú NoemiVytlačiť
 

vrchnáky01.jpg

NOEMI OK

občianske združenie

Vás PROSÍ o pomoc pri ZBERE PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV.

Z peňazí za vyzbierané množstvo budú financované rehabilitácie alebo pomôcky pre zdravotne znevýhodnenú Noemi.

Zbierame vrchnáky z:

plastových fliaš

džúsov

mlieka

aviváže

tekutých pracích prostriedkov

kávy

kinder vajíčok

liekov

 

Ak sa nám rozhodnete pomôcť, odovzdajte ich na najbližšom zbernom mieste.

ĎAKUJEME!

Tel. číslo: +421 911 915 919

Račice 62, 972 22 Nitrica

IČO: 51255138


 
 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI na rok 2016Vytlačiť
 

M A R E C   2016

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového        

    programu obce za rok 2015.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2015.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

J Ú N   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Nitrici

     za rok 2015  a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

   Predkladá: predseda komisie OVP a ŽP    

4. Príprava XXIV. ročníka futbalového turnaja  o „Putovný pohár starostu obce“           

5. D i s k u s i a 

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

S E P T E M B E R   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Prejednanie diskusných príspevkov z júnového  zasadnutia.

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2016.        

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

4. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu 

5. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2016.

    Predkladá: predseda komisie  školstva, kultúry, mládeže a športu   

6. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predseda komisie  soc. vecí a  rodiny

7. D i s k u s i a

8. Návrh na uznesenie

9. U k o n č e n i e

 

N O V E  M B E R    2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2017.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno-športového kalendára akcií na rok 2017.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXX. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI, konaného dňa 18. 11.  2015 číslom uznesenia 10/2015 – II., b). 


 
 

Výzva na obnovu školskej jedálneVytlačiť
 

Vážení občania, pomôžte nám, prosím, Vašim príspevkom v hodnote jedného eura obnoviť školskú kuchyňu a skrášliť prostredie školskej jedálne. Bližšie informácie získate na adrese.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/2941

Ďakujeme.
Zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Nitrica


 
 
Položky 13-18 z 149

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

webygroup

Úvodná stránka