Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznam urbárskeho spolkuVytlačiť
 

OZNAM

     Vážení podielnici Urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva v Nitrici,

na základe zmien a doplnení zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách novelou č. 110/2018 je povinnosťou štatutárov pozemkových spoločenstiev tieto zmeny zapracovať do ich riadiacich aktov (Zmluva o pozemkovom spoločenstve – Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo v Nitrici, Stanovy urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva v Nitrici) a dať ich schváliť valnému zhromaždeniu.

 

     Doplnené Stanovy urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva v Nitrici a Zmluva o pozemkovom spoločenstve – Urbársky spolok, pozemkového spoločenstva v Nitrici sú na pripomienkovanie zverejnené na webovej stránke www.urbarskyspoloknitrica.sk a taktiež v papierovej forme k nahliadnutiu u pána Alojza Môcika, bytom Nitrica č. 225.

 

     Pripomienky je možné zaslať poštou na adresu: Urbársky spolok, pozemkového spoločenstva v Nitrici, Nitrica č. 489, alebo na e-mail: alojzmocik@gmail.com do 15. 3. 2019.


 
 

Oznam pre vlastníkov psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemkuVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku

Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľností:

p. č. 166/6  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  13 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

p. č. 166/7  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  47 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

p. č. 166/8  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  5 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

 

na základe žiadosti:

Mgr. Stanislav Šúň,  trvale bytom Diviacka Nová Ves č. 495 a manž. Mgr. Jarmila Šúňová, trvale bytom Diviacka Nová Ves č. 487 v sume 3,32 €/ m² s tým, že náklady spojené s prevodom si hradia kupujúci. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Novovytvorené parcely podľa GP č. 27/2018  zo dňa 25. 01. 2018 sú zastavané stavbou rodinným domom  č. 485 vrátane priľahlej plochy dvora a preddomovej záhradky.  Parcely, ktoré boli vo vlastníctve rodiny  Kováčovej, neboli právne usporiadané do ich vlastníctva. Pozemok je oplotený a rodina ho užívala s vedomím, že sú vlastníkmi. 

 

Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia OZ v Nitrici č. 2/2019 – I., c) zo dňa 08. januára 2019.

 

 

 

 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrica č. 1/2018Vytlačiť
 


 
 

Informácia o ustanovujúcom zasadnutíVytlačiť
 

O b e c   N I T R I C A

Obecný úrad v N I T R I C I

972  22  NITRICA  č. 489

–––––––––––––––––––––––––

V Nitrici dňa 14. 12. 2018

 

I n f o r m á c i a

 

          Na základe § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zmien a doplnkov sa ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutoční dňa

 

21. decembra 2018

t. j. v piatok

o 16,00 hodine

 

v budove Kultúrneho domu Nitrica.


 
 

Vianočný program a trhyVytlačiť
 

Obec Nitrica a

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu pri OZ Nitrica

 

Vás srdečne pozývajú

 

v nedeľu 16. decembra 2018 o 15,00 hod. na

 

vianočný program a  vianočný trh

 

v areáli pri kultúrnom dome (predaj od 15,00 do 19,00 hod.).

 

Pripravené budú pre Vás predajné stánky s rôznym tovarom a tiež občerstvenie (klobásy, jaternice, varené víno, vianočný punč, čaj .... ).

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami

a želáme Vám krásne strávené

predvianočné nedeľné popoludnie...

 


 
 
Položky 25-30 z 208

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka