Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Príprava uchádzačov na prijímačky na Akadémiu ozbrojených sílVytlačiť
 

.Informácia pre mladých občanov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Termín prípravy je od 18. do 22. marca 2019

     Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu.

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

     Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania v predmete matematika bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov s možnosťou výberu prioritného odboru po nástupe na štúdium. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 95% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:
1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L. Mikuláš).
2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samoprípravy.
3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L. Mikuláš).
4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky (doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L. Mikuláš)

     Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Najbližší sa uskutoční v termíne od 18. do 22. marca 2019. Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Uchádzači sa môžu prihlásiť telefonicky na č. tel. 0905 622 170, kde im budú zároveň poskytnuté bližšie informácie.  Prichoď účastníkov do L. Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10:00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu v kasárňach, vydané raňajky a zahájená výuka. Výuka bude prebiehať denne v dobe od 10:00 do 20:00 hod. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie, denný dovoz a odvoz na výuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobné doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v Lipt. Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

     Konzultácie prebiehajú formou individuálneho prístupu, čo ale limituje možný počet účastníkov v danom turnuse. Individuálna forma prístupu (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná výuka v dobe od 10:00 do 20.00 hod. sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použité na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na č. tel. 0905 622 170.

 

Kontakt:

 

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma

Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25

031 01 Liptovský Mikuláš

http://www.facebook.com/pripravnekurzyLM

mail: vysoke.skoly.toma@stonline.sk

Telefón: 0905622170,  0911622170, 044 5524804

IČO: 35162708,  DIČ: 440217774 

 

 

 


 
 

Informácie pre voliča pre voľby prezidenta SRVytlačiť
 

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky  sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hod.           Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu                     30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hod. 


 
 

Oznam urbárskeho spolkuVytlačiť
 

OZNAM

     Vážení podielnici Urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva v Nitrici,

na základe zmien a doplnení zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách novelou č. 110/2018 je povinnosťou štatutárov pozemkových spoločenstiev tieto zmeny zapracovať do ich riadiacich aktov (Zmluva o pozemkovom spoločenstve – Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo v Nitrici, Stanovy urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva v Nitrici) a dať ich schváliť valnému zhromaždeniu.

 

     Doplnené Stanovy urbárskeho spolku, pozemkového spoločenstva v Nitrici a Zmluva o pozemkovom spoločenstve – Urbársky spolok, pozemkového spoločenstva v Nitrici sú na pripomienkovanie zverejnené na webovej stránke www.urbarskyspoloknitrica.sk a taktiež v papierovej forme k nahliadnutiu u pána Alojza Môcika, bytom Nitrica č. 225.

 

     Pripomienky je možné zaslať poštou na adresu: Urbársky spolok, pozemkového spoločenstva v Nitrici, Nitrica č. 489, alebo na e-mail: alojzmocik@gmail.com do 15. 3. 2019.


 
 

Oznam pre vlastníkov psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemkuVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku

Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľností:

p. č. 166/6  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  13 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

p. č. 166/7  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  47 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

p. č. 166/8  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  5 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

 

na základe žiadosti:

Mgr. Stanislav Šúň,  trvale bytom Diviacka Nová Ves č. 495 a manž. Mgr. Jarmila Šúňová, trvale bytom Diviacka Nová Ves č. 487 v sume 3,32 €/ m² s tým, že náklady spojené s prevodom si hradia kupujúci. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Novovytvorené parcely podľa GP č. 27/2018  zo dňa 25. 01. 2018 sú zastavané stavbou rodinným domom  č. 485 vrátane priľahlej plochy dvora a preddomovej záhradky.  Parcely, ktoré boli vo vlastníctve rodiny  Kováčovej, neboli právne usporiadané do ich vlastníctva. Pozemok je oplotený a rodina ho užívala s vedomím, že sú vlastníkmi. 

 

Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia OZ v Nitrici č. 2/2019 – I., c) zo dňa 08. januára 2019.

 

 

 

 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrica č. 1/2018Vytlačiť
 


 
 
Položky 37-42 z 238

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka