Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Plán zasadnutí

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitrici na rok 2019

P l á n    z a s a d n u t í

O b e c n é h o    z a s t u p i t e ľ s t v a

v    N I T R I C I

n a   r o k  2019

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

M A R E C   2019

 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2018.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

3. Správa o činnosti komisie školstva, kultúry, mládeže a športu za II. polrok 2018.

    Predkladá: predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

J Ú N   2019 

 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Nitrici

     za rok 2018  a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

   Predkladá: predseda komisie výstavby,  OVP a ŽP    

4. Príprava XXVII. ročníka futbalového turnaja  o „Putovný pohár starostu obce“         

5. D i s k u s i a 

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

S E P T E M B E R   2019 

 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2019.        

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 

4. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2019.

    Predkladá: predseda komisie  školstva, kultúry, mládeže a športu   

5. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predsedníčka komisie  soc. vecí a  rodiny

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. U k o n č e n i e

 

N O V E  M B E R    2019 

 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2020.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno-športového kalendára akcií na rok 2020.

    Predkladá: predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXXIII. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predseda komisie školstva,  kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

          Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI, konaného dňa 08. 01.  2019 číslom uznesenia 2/2019  - I., a).

 


 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI na rok 2017

P l á n    z a s a d n u t í 

O b e c n é h o    z a s t u p i t e ľ s t v a 

v N I T R I C I 

n a   r o k  2017

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

M A R E C   2017

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového        

    programu obce za rok 2016.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2016.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o činnosti komisie školstva, kultúry, mládeže a športu za rok 2016.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. U k o n č e n i e

 

 

J Ú N   2017 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Nitrici

     za rok 2016  a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

   Predkladá: predseda komisie OVP a ŽP    

4. Príprava XXV. ročníka futbalového turnaja  o „Putovný pohár starostu obce“           

5. D i s k u s i a 

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

S E P T E M B E R   2017 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2017.        

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 

4. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2017.

    Predkladá: predsedníčka komisie  školstva, kultúry, mládeže a športu   

5. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predsedníčka komisie  soc. vecí a  rodiny

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. U k o n č e n i e

 

 

N O V E  M B E R    2017 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2018.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno-športového kalendára akcií na rok 2018.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXXI. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva,  kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

 

          Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI, konaného dňa 14. 11.  2016 číslom uznesenia 20/2016  - II., b).


 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI na rok 2016

P l á n    z a s a d n u t í

O b e c n é h o    z a s t u p i t e ľ s t v a

v    N I T R I C I

n a   r o k  2016

––––––––––––––––––––––––––––––––

M A R E C   2016

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového        

    programu obce za rok 2015.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2015.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

J Ú N   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Nitrici

     za rok 2015  a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

   Predkladá: predseda komisie OVP a ŽP    

4. Príprava XXIV. ročníka futbalového turnaja  o „Putovný pohár starostu obce“           

5. D i s k u s i a 

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

S E P T E M B E R   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Prejednanie diskusných príspevkov z júnového  zasadnutia.

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2016.        

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

4. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu 

5. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2016.

    Predkladá: predseda komisie  školstva, kultúry, mládeže a športu   

6. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predseda komisie  soc. vecí a  rodiny

7. D i s k u s i a

8. Návrh na uznesenie

9. U k o n č e n i e

 

N O V E  M B E R    2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2017.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno-športového kalendára akcií na rok 2017.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXX. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI, konaného dňa 18. 11.  2015 číslom uznesenia 10/2015 – II., b). 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka