Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Nitrica

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

 

obce Nitrica

 

(prevádzkovateľ multifunkčného ihriska)

 

Vydala obec Nitrica

dňa 27.04.2016

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

 

 1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva  a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.

 

 1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Nitrica, na parcele č. 389/2, v katastrálnom území Dvorníky nad Nitricou. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ Nitrica a tiež pre obyvateľov obce Nitrica a spoločenské organizácie pôsobiace v obci, ako aj pre občanov okolitých obcí. Rozmery ihriska sú 33m x 18m.

 

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Nitrica, č. 489, 972 22 Nitrica, IČO 00318329.

 

 1. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.

 

 1. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

 

 1. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené.

 

 1. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzanú a basketbal.

 

 1. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti.

 

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

 

 1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli MI zakázaný!

 

 1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

 

 1. Užívateľ je povinný:

 

 1. dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,
 2. oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,
 3. riadiť sa  pokynmi  správcu;  po  neuposlúchnutí  jeho  pokynov  môže  byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,
 4. správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,
 5. bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI,
 6. vstupovať (vystupovať) na plochu ( z plochy) MI výhradne cez vstupný vchod MI,
 7. pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv; odporúčaná je obuv označená: „SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH“,
 8. v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,
 9. za poriadok na MI zodpovedajú vyučujúci telesnej výchovy, vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení krúžkovej činnosti, počas tréningov futbalového oddielu obce za poriadok na MI zodpovedá vedúci príp. tréner družstva,
 10. bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI,
 11. dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.

 

 1. Je prísne zakázané:

 

 1. vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI,
 2. pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,
 3. v celom školskom areáli, vrátane MI, fajčiť, zakladať oheň a požívať alkoholické nápoje, ako aj toxické, omamné a psychotropné látky,
 4. vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami,
 5. použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
 6. prinášať do  priestoru  MI  zábavnú  pyrotechniku, zbrane, strelivo,  horľavé  látky  a chemikálie,
 7. vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,
 8. preliezať a preskakovať mantinely MI,
 9. predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný.

 

 1. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami nezodpovedá prevádzkovateľ ani správca ihriska. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca. Deti do 12 rokov musia byť na MI s dozorom jednej dospelej osoby.

 

 1. Žiaci základnej školy vstupujú v čase vyučovania na MI iba v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.

 

Čl. 3

Prevádzkové ustanovenia

 

 1. Prevádzkové hodiny využívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom prílohy č.1 tohto prevádzkového poriadku.

 

 1. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI:
 1. MI je prednostne k dispozícii pre aktivity ZŠ s MŠ Nitrica
 2. dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka)
 3. krátkodobé rezervácie
 4. záujemcovia bez rezervácie – uprednostnené budú deti a mládež do 18 rokov.

 

3.  Počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a v čase školských prázdnin je ihrisko k dispozícii na základe priebežných požiadaviek (rezervácie) zo strany občanov. Rezervácie sa uplatňujú u správcu MI vopred po vzájomnej dohode a zároveň sa vykoná aj platba.

 1. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu užívateľov.
 1. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj záujemcovia z inej kategórie.
 1. Platbu za prenájom (krátkodobé rezervácie) MI je potrebné uhradiť poverenému správcovi MI v deň rezervácie.
 1. Záujemcovia bez rezervácie vykonajú platbu za užívanie MI v deň prenájmu do rúk správcu ihriska.
 1. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu s obcou Nitrica.
 2. Užívanie MI je pre deti a mládež zo ZŠ s MŠ Nitrica bezplatné, ale len v čase vyučovania.
 1. Užívanie MI po čase vyhradenom na bezplatné užívanie je spoplatnené podľa cenníka uvedeného v prílohe č.1 tohto prevádzkového poriadku.
 1. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a platbách za prenájom, ktoré odovzdá do

  pokladne obce Nitrica spolu s kópiou príslušnej časti prevádzkového denníka.

 1. V prípade nepriaznivého počasia nebude pre záujemcov bez rezervácie MI

v prevádzke.

 1. V prípade krátkodobej rezervácie MI, ktorá nebude zo strany nájomcu využitá minimálne 24 hodín pred rezervovaným termínom zrušená, sa platba za prenájom MI nevracia.
 2. Finančné prostriedky získané za prenájom MI použije prevádzkovateľ výlučne na údržbu, opravy a iné náklady priamo súvisiace  s prevádzkou MI.
 3. Záujemcovia o rezerváciu MI počas víkendov a sviatkov sú povinní nahlásiť čas rezervácie v časovom predstihu min. 24 hodín.

 

Čl. 5

Správca ihriska

 

1.  Povinnosti správcu MI :

 1. viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska a platbách za prenájom,
 1. odomykať a uzatvárať areál MI,
 1. dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov prevádzkovateľa MI,
 2. rešpektovať pokyny prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI,
 1. úzko spolupracovať s obcou Nitrica pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku,
 1. podieľať sa na organizácii školských a verejných športových podujatí uskutočňovaných na MI,
 1. dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP a PO,
 1. v prípade informovania o vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 1. viesť zošit údržby a opráv MI,
 2. o vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostu obce.

 

2.  Správca za svoju prácu poberá odmenu.

 

Čl. 6

Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia

 

 1. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu buď na mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste.
 2. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije k tomu zdravotnícky materiál zo skrinky prvej pomoci, ktorá je k dispozícii u správcu MI. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám alebo pomocou najbližšej osoby správcovi MI.
 3. Telefónne linky pre záchranné služby:
 • 112 – tiesňové volanie
 • 150 – hasičská a záchranná služba
 • 155 – záchranná zdravotnícka služba
 • 158 – polícia

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Prevádzkový poriadok MI bol prerokovaný a schválený na zasadnutí OZ Nitrica dňa 27.04.2016 č. uznesenia 14/2016 – I., b).

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca.

 

 1. Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia v zmysle zákona 372/1990 Z.z. o priestupkoch a platných právnych predpisov.

 

V Nitrici, 27.04.2016

 

 

                                                                                                  Miroslav Beňadik

                                                                                                      starosta obce

                                                                                                                     

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

obce Nitrica

 

PRÍLOHA č. 1

 

Prevádzkové hodiny MI:

 

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).

07:40 hod. – 16:00 hod. ZŠ s MŠ Nitrica

16:00 hod. – 17:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí, rezervácie - zimné obdobie

16:00 hod. – 20:00 hod. deti a mládež do 18 rokov, dospelí, rezervácie - letné obdobie

 

Víkendy, prázdniny a sviatky

10:00 hod. – 12:00 hod. rezervácie celoročne

13:00 hod. – 17:00 hod. rezervácie, deti a mládež do 18 rokov - celoročne

17:00 hod. – 20:00 hod. rezervácie, užívatelia nad 18 rokov - letné obdobie

 

Užívanie MI je spoplatnené takto:

 1. bezplatne ( 0,- €)
 • žiaci ZŠ s MŠ Nitrica počas vyučovania: pondelok – piatok do 16,00 hodiny
 • futbalisti TJ Nitrica v rámci tréningu jedenkrát týždenne max. 2 hodiny

 

 1. 3,00 € / 1 hodina / ihrisko
 • kolektívne športy pre deti a mládež do 18 rokov
 1. 5,00 € / 1 hodina / ihrisko
 • kolektívne športy pre dospelých nad 18 rokov
 • tenis

 

 1.  2,00 €/ 1 hodina
 • osvetlenie ihriska

 

Rezervácia MI osobou bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci Nitrica je platba podľa cenníka s príplatkom 100%.

 

Započítava sa každá začatá hodina.

 

POZNÁMKA:

 

Finančné prostriedky získané za prenájom multifunkčného ihriska sú určené na zabezpečenie údržby, opráv a iných nákladov, ktoré priamo súvisia s prevádzkou ihriska.

 

V Nitrici dňa 27.04.2016

 

                                                                                               Miroslav Beňadik

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 


 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Nitrica

Dodatok č.1/2016 k prílohe č.1 prevádzkového poriadku MI


dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka