Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta

Ing. Miroslav Jemala

DSC_3528.JPG

Starosta obce Nitrica

 

Kontakt:

Nitrica č. 48

0905 319 172

starosta@obecnitrica.sk


 

Plnenie úloh rozvojového programu obce Nitrica za rok 2015

Plnenie úloh rozvojového programu obce Nitrica

za rok 2015

 

          Vo voľbách do samosprávnych orgánov obcí a miest, ktoré sa konali 15. novembra 2014 občania obce zvolili 9 poslancov  OZ a starostu obce Nitrica na volebné obdobie rokov 2015 – 2018. Vo voľbách boli znovu zvolení poslanci, ktorí vykonávali poslaneckú funkciu v minulom volebnom období: Ing. Jozef Berec, Koloman Šúň, PaedDr. Magdaléna Juríková, Štefan Hank, Daniel Jaško a Ing. Miroslav Jemala. a novozvolení poslanci: Mgr. Monika Krajčíková, Ing. Mária Beňadiková a Matúš Humaj.

          Od volieb do samosprávnych orgánov obce uplynulo niečo viac ako ročné obdobie a my dnes už tradične v určitých časových úsekoch hodnotíme našu prácu za uplynulé obdobie s poukázaním na  skutočnosť ako sa nám darilo plniť naše zámery, na možnosti plnenia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce, ako aj jej kultúrneho a spoločenského života v obci.

          Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí po voľbách , ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2014 zriadilo svoje pomocné a iniciatívne orgány a  komisie OZ:

 

Komisiu ekonomiky a obchodu   -preds.   Koloman Šúň

Komisiu výstavby, ÚP,PLVH a dopravy   -preds.   Daniel Jaško

Komisiu životného prostredia a OVP   -preds. Ing.   Miroslav Jemala

Komisiu sociálnych vecí a rodiny   -preds.   PaedDr.   Magdalénu Juríkovú

Komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu   -preds.   Mgr. Moniku Krajčíkovú

 

          Za zástupcu starostu obce som menoval Ing. Jozefa Bereca. OZ ďalej doplnilo a schválilo ostatných členov jednotlivých komisií z radov poslancov a občanov obce.

          Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 10 zasadnutí OZ s celkovou 82%-tnou účasťou poslancov OZ. Činnosť jednotlivých komisií a účasť na ich zasadnutiach zhodnotia predsedovia komisií vo svojich správach o činnosti na nasledujúcich  zasadnutiach OZ.

          Všetkých uskutočnených zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili poslanci Koloman Šúň , Ing. Miroslav Jemala a Ing. Mária Beňadiková.

Ing.Jozef Berec ,a Mgr.Monika Krajčíková a   9 zasadnutí

PaedDr. Magdaléna Juríková a Matúš Humaj 8 zasadnutí

Štefan Hank 5 zasadnutí– dlhodobo chorý

Daniel Jaško 4 zasadnutí – z dôvodu smenovosti v zamestnaní

 

          Neúčasti poslancov boli poslancami v čas oznámené pred zasadnutím a boli v rámci zákona ospravedlnené.

          Realizácia Rozvojového programu obce v roku 2015 bola v súlade so schváleným PSHR obce na roky 2008 – 2017. V zmysle legislatívy bol koncom roka na základe podkladov a pripomienok občanov poslancov OZ, spoločenských organizácií chválený dňa 23.03.2016 nový plán PSHR na roky  2016 – 2025.  Plán zohľadňuje dlhodobé zámery rozvoja obce, ktoré nadväzujú na zrealizované akcie z predchádzajúcich volebných období.

          Najnáročnejšou a finančne najnákladnejšou dlhodobou stavbou je vybudovanie kanalizácie a ČOV. Časť tejto stavby sa nám podarilo za uplynulé obdobia zrealizovať. Sú vybudované hlavné zberače s vyústením k miestu vybudovania ČOV ako aj časť miestnych rozvodov. V roku 2015 bola  zaktualizovaná a spracovaná PD na nové stavebné povolenie „ Zmenu stavby pred dokončením“, ktorej obsahom je zmena technológie ČOV, samostatná ČOV pre areál ZŠ s MŠ, doplnenie nových tras zberačov a hlavne riešenie odbočiek od kanalizačných zberačov k rodinným domom. Na zmenu stavby bolo vydané územné rozhodnutie a v súčastnosti je v procese vybavovania stavebné povolenie. Pri vybavovaní povolenia však dochádza k nepochopeniu niektorých vlastníkov pozemkov o dôležitosti vydania stavebného povolenia a dochádza k predlžovaniu termínu jeho vydania. Tento fakt môže ovplyvniť možnosť podania žiadosti na získanie prostriedkov z dotácií. Nad dokončením tejto stavby stále visí otáznik možností získania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov resp eurofondov.

          Výstavba nájomných bytov je podmienená vysporiadaním pozemkov v areáli ZŠ s MŠ, kde plánujeme v zmysle schváleného ÚP obce zahájiť výstavbu. V súčinnosti s touto aktivitou prebiehajú práce na spracovaní PD na prepojenie miestneho vodovodu s areálom ZŠ s MŠ z dôvodu, že už po niekoľko rokov sme sa pokúšali našimi žiadosťami o zaradenie tejto stavby do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Banská Bystrica. Doposiaľ a ani pre rok 2016 nebola stavba zaradená do plánu realizácie. Opakovane sme znovu žiadali o zaradenie pre rok 2017.            

          OZ rozhodlo dať spracovať PD a hľadať možnosť získať  finančné  prostriedkov na stavbu aj z iných zdrojov.                                                                                                

          Obdobne bola spracovaná aj PD na odkanalizovanie bytov  vybudovaním samostatnej ČOV, ktorá je súčasťou novospracovaného projektu Kanalizácia a ČOV obce Nitrica. Pri samotnej výstavbe je povinnosťou žiadateľa, teda obce, zabezpečiť inžinierske siete pre nové byty.

          V minulom volebnom období sme úspešne zrealizovali rekonštrukciu centrálnej zóny obce s premiestnením sekundárnych sietí, siete vysokého napätia a trafostanice. Pri hodnotení projektov Reg. operačného programu ROP v rámci TSK konaného dňa 30.11.2015 sme boli vysoko hodnotení za úspešné a kvalitné zrealizovanie nášho projektu. OZ na svojom zasadnutí dňa 28.11.2015  rozhodlo pokračovať v možnosti revitalizácii územia obce a súhlasilo v prípade  nových výziev so spracovaním štúdie II. etapy revitalizácie.                            

          Na základe žiadosti a spracovania projektu v rozpočtovom náklade             73 073,42 € sme z Úradu vlády SR obdržali dotáciu vo výške 40 000,--€ na vybudovanie multifunkčného ihriska. Koncom roku 2015 sme zahájili prípravne práce na úprave terénu, ako aj práce na stavebnej časti projektu. Uskutočnilo sa výberové konanie na dodávateľa stavby. Stavbu realizovala firma M. Cup s.r.o. Bratislava s finančným nákladom 69 347,68€. Dodanie technickej časti ihriska ako aj samotnú montáž umelého trávnika, mantinelov a osvetlenia bolo ukončené 16. marca 2016.

          V priebehu roku 2015 sme z vlastných finančných zdrojov ako aj s prispením pracovníkov zaradených z úradu práce v rámci programu §51 zahájili práce na odstránení živelnej skládky v časti Dvorníky. Zámerom tohto projektu bolo jednak odstrániť živelnú skládku v obci a zároveň skultúrniť tento priestor a vybudovať posedenie s možnosťou využitia pre všetky vekové kategórie občanov, spoločenské organizácie ako aj pre žiakov ZŠ s MŠ Nitrica ako triedu v prírode. Zmyslom projektu je aj využívať posedenie na stretnutie občanov pri výstupe na kalváriu, ktorú plánujeme vybudovať ku krížu nad obcou. Vybudovanie posedenia je súčasťou trasy už vybudovaného náučného chodníka. Samotná výstavba bola financovaná z rozpočtu obce v sume 790,73 € a s prispením dotácie z ENO Zemianske Kostoľany vo výške 5 000,--€. Tento rozvojový zámer bol stavebne ukončený koncom roku 2015. Z dôvodu nepriaznivého počasia koncom minulého roku sme slávnostné otvorenie odložili na rok 2016.

          Po zahrnutí pripomienok do schváleného územného plánu obce bola ukončená zmena územného plánu obce spracovaná firmou AGS ateliér, Ing. arch. Szalayom. V súčastnosti je tento projekt na posúdení štátnych organizácií.                                       

          Z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce bolo vybudované nové oplotenie detského ihriska a areálu parku  od súkromného pozemku za budovou Obecného úradu v celkovom náklade 3 798,18 €.                                                             

          V areáli ZŠ s MŠ Nitrica sme z vlastných zdrojov s pracovníkmi zamestnanými z úradu práce vykonali opravy poškodeného oplotenia areálu, úpravu parkových plôch a údržbu stromov a zelene.                                                      

          Na základe získaných finančných prostriedkov z havarijného fondu Ministerstva školstva SR bola vykonaná generálna oprava strešnej krytiny na budove telocvične a výmena odkvapových zvodov, oprava strechy a oprava hromozvodov v hodnote 32.779,98 €.

          V rámci možnosti zateplenia budov boli zaktualizované projekty na zateplenie budov Kultúrneho domu, budovy ZŠ s MŠ a budovy telocvične, ktoré boli predmetom  podaných žiadosti v rámci výziev z environmentálneho fondu  L-1 a SPP v minulosti. V roku 2015 sme spracovali  a podali žiadosti na získanie finančných prostriedkov z environmentálneho fondu Min. ŽP v rámci výzvy  L-2 - Zlepšenie energetickej hospodárnosti uvedených budov. Žiadosti obcí a miest boli fondom vyhodnotené v mesiaci február 2016. Žiaľ, naše žiadosti boli medzi 667 žiadateľmi, ktoré  neboli kladne vybavené. Vybraných bolo 132 žiadostí obcí a miest.

          Hľadali sme možnosť podania žiadosti na zateplenie budovy KD z  európskeho fondu regionálneho rozvoja / výzva OPKZP-PO4-SC 431-2015-6/ k 15.3.2016. Táto výzva si žiadala prepracovať PD s bezbariérovými vstupmi do budovy a inú technológiu zateplenia. Ďalší predpoklad podania žiadosti by mal byť k 15.6.2016.

          Po získaní finančných prostriedkov a zrealizovaní časti projektu kamerového systému v centrálnej zóne obce pokračujeme v možnosti získať prostriedky a pokračovať v zavedení kamier v obci. Podali sme  2x žiadosť  na projekt Kamerový systém v obci Nitrica II. etapa v júli 2015 a v januári 2016.

          Na základe prvej žiadosti sme neobdržali dotáciu a žiadosti za rok  2016 zatiaľ neboli posudzované.

          V minulom volebnom období pre skvalitnenie a zlepšenie podmienok DHZ sme ukončili prístavbu garáže a v priestoroch starej garáže a v dvoch miestnostiach OcÚ sme vytvorili lepšie podmienky pre činnosť a materiálne uloženie techniky. Pokračovali sme vo vybavovaní techniky podľa potreby DHZ a finančných možnosíi obce nákupom čerpadiel, zásahových oblečení pre členov. Najviac nás však potešilo, že sme mohli dňa 11. 9. 2016 za účasti ministra vnútra SR p. Roberta Kaliňáka prevziať nové hasičské vozidlo IVECO  CAS 15  v účtovnej hodnote 114 813,60 € pre našich hasičov.

          V rámci odpadového hospodárstva sme zabezpečovali pravidelný vývoz, separáciu a likvidáciu odpadu v zmysle spracovaného harmonogramu  na rok 2015 s využitím strediska separovaného odpadu ako aj kompostoviska. Za hodnotené obdobie boli zozbierané a vyseparované tieto množstvá odpadu:

komunálny odpad KN                                209,42 ton

veľkoobjemový odpad                                62,49 ton

zemina a stavebný odpad                            21,54 ton

 

vyseparovaný odpad:

plasty, šatstvo, sklo, pneumatiky,

železo, oleje, papier....

/stredisko separovaného zberu/                   50,74 ton

biologický rozl. odpad BRO

/kompostovisko/                                          91,45 ton

 

          Náklady na likvidáciu odpadu v roku 2015 predstavovali 22 773,69€.

V zmysle novely zákona  č.79/2015 Z.z. o odpadoch sa od 1.7.2016 bude meniť systém zberu a separácie odpadu. V súčasnosti v náväznosti na túto novelu  pripravujeme návrh nového VZN o likvidácií a separácií odpadu.

          Aj v oblasti odpadového hospodárstva sa snažíme o vylepšenie podmienok pre zber a separáciu odpadu, ako aj získanie finančných prostriedkov na vylepšenie a inováciu techniky súvisiacej s odpadovým hospodárstvom. 

          Aj keď podstatou mojej hodnotiacej správy je hodnotenie rozvojového programu obce, chcem aspoň v krátkosti vyzdvihnúť prácu aj v kultúrnej oblasti.

          Činnosť v oblasti  kultúry je hodnotená samostatne v rámci hodnotenia jednotného plánu kultúrnej činnosti vždy za kalendárny rok. V tejto oblasti pociťujem malé, skoro žiadne zapojenie spoločenských organizácií ako aj samotných občanov našej obce pri organizovaní ako aj účasti na kultúrno - spoločenských podujatiach. Prakticky okrem tradičného pochovávania basy a fašiangových osláv, ktoré sú niekoľko desaťročí prioritou našich hasičov, všetky ostatné kultúrne podujatia sú organizované komisiou kultúry pri OZ za spolupráce pracovníkov OcÚ a v prípade rozsiahlejších aktivít aj poslancov OZ. Od samotných volieb sa zvýšila úroveň kultúrno spoločenských podujatí , hlavne zásluhou zodpovednej a odbornej prípravy zo strany predsedkyne komisie kultúry Mgr. Moniky Krajčíkovej a Ing. Janky Klemanovej, ako aj samotným prístupom a záujmom  členov komisie kultúry, školstva, mládeže a športu.

 

          Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

 

          v mojej hodnotiacej správe  od volieb do samosprávnych orgánov obcí a miest konaných dňa 15. novembra 2014 som vám chcel priblížiť, ako sa nám darilo plniť úlohy rozvoja obce, s akými problémami a ťažkosťami sme sa stretávali.

          V závere môjho vystúpenia chcem poďakovať všetkým občanom, pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, ktorí sa aktívne zapájali do úloh pri rozvoji obce a kultúrno spoločenského života, všetkým ktorí mali záujem o našu obec.

          Aj ďalší rozvoj našej obce predpokladá najmä záujem občanov na veciach verejných, pochopenie pre prácu pracovníkov OcÚ, poslancov a jednotlivé komisie tak, aby sa nám darilo zrealizovať čo najviac úloh zahrnutých v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2025.


 

Plnenie úloh rozvojového programu obce Nitrica
za rok 2016

 

         Vo voľbách do samosprávnych orgánov obcí a miest, ktoré sa konali 15. novembra 2014, občania obce zvolili 9 poslancov  OZ a starostu obce Nitrica na volebné obdobie rokov 2015 – 2018.  

         Počas hodnotiaceho obdobia nedošlo k zmene poslaneckého mandátu a poslanci pracovali v OZ v rovnakom  zložení  od samotných volieb.                                                                                

 

         Od volieb do samosprávnych orgánov obce uplynuli dva roky a my dnes môžeme hodnotiť už tradične v určitom časovom období  našu prácu konkrétne  za druhý rok volebného obdobie s poukázaním na  skutočnosť, ako sa nám darilo plniť naše zámery v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce ako aj  kultúrneho a spoločenského života v obci.

 

         Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí po voľbách, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2014, zriadilo svoje pomocné a iniciatívne orgány a komisie OZ:

 

Komisiu ekonomiky a obchodu   - preds.   Koloman Šúň

Komisiu výstavby, ÚP, PLVH a dopravy   - preds.   Daniel Jaško

Komisiu životného prostredia a OVP   - preds. Ing.   Miroslav Jemala

Komisiu sociálnych vecí a rodiny   - preds.   PaedDr.   Magdaléna Juríková

Komisiu kultúry, školstva, mládeže a športu   - preds.   Mgr. Monika Krajčíková

 

         Za zástupcu starostu obce som menoval Ing. Jozefa Bereca.

 

         V priebehu hodnoteného obdobia nedošlo k zmene zvolených predsedov a členov komisií.

 

         Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 11 zasadnutí OZ s celkovou 78 %-tnou účasťou poslancov OZ. Činnosť jednotlivých komisií a účasť na ich zasadnutiach zhodnotia predsedovia komisií vo svojich správach o činnosti na nasledujúcich zasadnutiach OZ.

 

         Všetkých uskutočnených zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili poslankyne  Ing. Mária Beňadiková a Mgr. Monika Krajčíková.

         Koloman Šúň a Daniel Jaško 9 zasadnutí,

         Ing. Jozef Berec a Ing. Miroslav Jemala 8 zasadnutí,

         Matúš Humaj 7 zasadnutí,

         Štefan Hank 6 a PaedDr. Magdaléna Juríková 2 zasadnutí – z dôvodu dlhodobej PN.

         Neúčasti poslancov boli poslancami včas oznámené pred zasadnutím a ich neprítomnosť bola ospravedlnená.

 

         Všetky rozvojové aktivity  obce v roku 2016 boli v súlade so schváleným PSHR obce na roky 2008 – 2017 ako aj s novým  PSHR na roky 2016 - 2025 schváleným OZ dňa 23. 3. 2016.  Schválený plán  zohľadňuje dlhodobé zámery rozvoja obce, ktoré nadväzujú na zrealizované akcie z predchádzajúcich volebných období ako aj na rozvojový plán  rokov 2008 - 2017.

 

         Najnáročnejšou a finančne najnákladnejšou dlhodobou stavbou je vybudovanie kanalizácie a ČOV. Časť tejto stavby sa nám podarilo za uplynulé obdobia zrealizovať. Sú vybudované hlavné zberače s vyústením k miestu vybudovania ČOV ako aj časť miestnych rozvodov. V roku 2015 bola  zaktualizovaná a spracovaná PD na nové stavebné povolenie „ Zmenu stavby pred dokončením“, ktorej obsahom je zmena technológie ČOV, vybudovanie samostatnej ČOV pre areál ZŠ s MŠ, doplnenie nových trás zberačov a hlavne riešenie odbočiek od kanalizačných zberačov k rodinným domom. Na zmenu stavby je vydané právoplatné územné rozhodnutie od 23.12.2015. Pri vybavovaní stavebného povolenia dochádzalo k nepochopeniu niektorých vlastníkov pozemkov o dôležitosti vydania stavebného povolenia a tým  k predlžovaniu termínu jeho vydania. Stavebné povolenie sa nám podarilo vybaviť a bolo vydané 31. 10. 2016. Dokončenie stavby momentálne závisí od možností získania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov resp. vypísanej výzvy z eurofondov.

 

         Výstavba nájomných bytov je podmienená vysporiadaním pozemkov v areáli ZŠ s MŠ, kde plánujeme v zmysle schváleného ÚP obce zahájiť výstavbu. Proces vysporiadania pozemkov je časovo náročný najmä na obnovu dedičských konaní vlastníkov pozemkov. V súčinnosti s touto aktivitou bola spracovaná PD  na prepojenie miestneho vodovodu s areálom ZŠ s MŠ . Už po niekoľko rokov sme sa pokúšali našimi žiadosťami o zaradenie tejto stavby do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Banská Bystrica.

 

         Stavba nebola zaradená do plánu realizácie ani na rok 2017. Hľadáme možnosť získania finančných prostriedkov na realizáciu stavby aj z iných zdrojov. Podali sme žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 z oblasti Ochrana a využívanie vôd v hodnote 53.428,00€ s 5% - ným prispením obce v sume 2.812,00€.

 

         Je spracovaná aj PD na odkanalizovanie bytov  vybudovaním samostatnej ČOV, ktorá je súčasťou novospracovaného projektu Kanalizácia a ČOV obce Nitrica. Pri výstavbe bytoviek inžinierske siete musí obec zabezpečiť z vlastných zdrojov pre všetky inžinierske siete - t.j. prípojky vody, plynu, elektriky a kanalizácie.

 

         Na základe žiadosti a spracovania projektu v rozpočtovom náklade 73.073,42 € sme z Úradu vlády SR obdržali dotáciu vo výške 40.000,00€ na vybudovanie multifunkčného ihriska. Koncom roka 2015 boli vykonané prípravné práce na úprave terénu. Začiatkom roka 2016 sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa stavby. Stavbu realizovala firma M. Cup s.r.o. Bratislava s finančným nákladom 69.347,68€. Dodanie technickej časti ihriska ako aj samotnú montáž umelého trávnika, mantinelov a osvetlenia bolo ukončené 16. marca 2016. Slávnostne bolo ihrisko otvorené  6. mája 2016 za prítomnosti poslanca NR SR a predsedu TSK Ing. Jaroslavu Bašku, prednostu OU Prievidza Ing. JUDr. Jozefa Stopku a poslancov TSK.

 

         Na základe opakovanej žiadosti sme obdržali finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu  okien v budove telocvične ZŠ s MŠ z Ministerstva školstva v celkovej výške 31.182,00€, vlastné zdroje 2.970,79€, spolu 34.152,79€. Všetky okná na budove telocvične boli vymenené za plastové.

 

         Následne po výmene okien na základe  rozhodnutia OZ sme z vlastných finančných prostriedkov vykonali v telocvični rôzne udržiavacie práce ako: opravy stien, muriva, vymaľovanie interiéru, nátery náradia a konštrukcií v celkovej sume 6.107,59€.  Zakúpili sa nové ochranné siete na okná v interiéri vo výške 864,56€ a tiež okná od firmy Drevital v sume 2.207,14€.

 

         Dodávateľsky firmou Strabag bola zrealizovaná úprava príjazdovej cesty do miestneho cintorína a položený nový živičný koberec v hodnote 8.016,90€.

         Dodávateľský záhradníckou firmou z Poruby bola vykonaná nová výsadba okrasných drevín okolo príjazdovej cesty do cintorína a v okolí DS v hodnote 3.637,10€.

         Dodávateľsky bol vykonaný výrub smrekov z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku občanov v miestnom cintoríne a opílené stromy v parku Račice v sume 1.750,00€.

V priebehu roku 2016 sme z vlastných finančných zdrojov ako aj s prispením pracovníkov zaradených z úradu práce v rámci programu §54                                                            vykonávali menej finančne náročné stavebné  práce  z rozpočtu obce:

  • opravu schodov a terasy do jedálne ZŠ s MŠ, úpravu elektroinštalácie v špeciálnych počítačových triedach, stavebné úpravy podlahy, nový betónový poter, zabudovanie novej podlahy, vymaľovanie triedy v jedálni ZŠ spolu za všetky aktivity v sume 2.396,53€,
  • vykonali sme práce  na izolácii  a drenáži základov časti budovy OcÚ,
  • úpravu lesnej cesty - odvodňovacie žľaby v hodnote 149,36€,
  • odvodňovací kanál pri miestnej komunikácii, úprava parkových plôch, kosenie trávnikov v parkoch a v areáli ZŠ s MŠ, údržba MK a verejných priestranstiev.

 

         Slávnostne sme dňa 28. mája 2016 za účasti zástupcov ENO Z. Kostoľany otvorili oddychovú zónu, ktorá je súčasťou náučného chodníka. Slávnostné otvorenie bolo spojené  s oslavami MDD a prechádzkou rozprávkovým lesom. Posedenie bolo vybudované na odstránenej živelnej skládke.

         Samotná výstavba bola financovaná z rozpočtu obce v sume 790,73 € a s prispením dotácie z ENO Zemianske Kostoľany vo výške 5.000,00€.

         Je potešiteľné, že vybudovaná oddychová zóna je využívaná žiakmi ZŠ s MŠ, členmi spoločenských organizácií, občanmi ako aj záujemcami o prechádzku náučným chodníkom na posedenie a oddych.

 

         Po získaní finančných prostriedkov a zrealizovaní časti projektu kamerového systému v centrálnej zóne obce pokračujeme v možnosti získať prostriedky a pokračovať v zavedení kamier v obci. Podali sme  2-krát žiadosť  na projekt Kamerový systém v obci Nitrica II. etapa v júli 2015 a v januári 2016. Koncom roku 2016 nám bola schválená dotácia vo výške 7.000,00€. Samotná realizácia sa uskutoční v roku 2017.

 

         Po zahrnutí pripomienok do schváleného územného plánu obce bola ukončená zmena územného plánu obce spracovaná firmou AGS ateliér, Ing. arch. Szalayom. V súčasnosti je tento projekt pred ukončením a schválením poslancami.

 

         V minulom volebnom období pre skvalitnenie a zlepšenie podmienok DHZ sme ukončili prístavbu garáže a v priestoroch starej garáže a v dvoch miestnostiach OcÚ sme vytvorili lepšie podmienky pre činnosť a materiálne uloženie techniky. Pokračovali sme vo vybavovaní techniky podľa potreby DHZ a finančných možností obce nákupom čerpadiel, zásahových oblečení pre členov. Technika bola zakúpená z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 2.000,00€.

 

         V priebehu hodnoteného obdobia sme hľadali možnosť získania finančných prostriedkov  na rozvoj obce z rôznych zdrojov. Podali sme nasledovné  žiadosti na Environmentálny fond:

 

  1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zlepšenie energetickej náročnosti budovy KD Nitrica“ z činnosti Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátanie zatepľovania – L3

 

  1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 na projekt „Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu odvozom a úprava miesta v obci Nitrica“ z činnosti Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  - C4.

Jedná sa o živelnú skládku -  Kurec  v časti Dvorníky. Našej žiadosti nebolo kladne vyhovené. Preto sme z uvedenej činnosti     Envirofondu podali dňa 22. 2. 2017 opätovne žiadosť na tento projekt.

 

  1. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 na projekt „Rozšírenie verejného vodovodu“ z činnosti Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu  BV3.

 

  1. Žiadosť na druhú etapu rozšírenie siete kamerového systému.

 

         Uzatvorená objednávka na vypracovanie PD kanalizácie prekrytia potoka v hornej časti Račice.

 

         Na základe jednaní so správcami ciest I. a III. triedy TSK , investorským úradom, orgánmi štátnej správy, políciou a obcou sme dali spracovať PD pasportu značenia ciest pre zákaz vjazdu kamiónov do obce.

 

         V rámci odpadového hospodárstva sme zabezpečovali pravidelný vývoz, separáciu a likvidáciu odpadu v zmysle spracovaného harmonogramu  na rok 2016 s využitím strediska separovaného odpadu ako aj kompostoviska. Za hodnotené obdobie boli zozbierané a vyseparované tieto množstvá odpadu:

 

komunálny odpad KN                              200,14 ton

veľkoobjemový odpad                                94,76 ton

zemina a stavebný odpad                            28,28 ton

vyseparovaný odpad spolu:                      148,072 ton

z toho:

plasty, šatstvo, sklo, pneumatiky,

železo, oleje, papier....

/stredisko separovaného zberu/                  45,179 ton

biologický rozl. odpad BRO

/kompostovisko/                                       102,893 ton

 

         Náklady na likvidáciu odpadu v roku 2016 predstavovali 31.283,47€.

V zmysle novely zákona  č.79/2015 Z.z. o odpadoch sa od 1.7.2016 sa zmenil systém zberu niektorých vyseparovaných zložiek odpadu. Obec uzatvorila v zmysle novej legislatívy zmluvu s firmou Envi-Pak na odvoz, likvidáciu a separáciu štyroch komodít odpadu: sklo, kovy, plasty, papier.

 

         Aj v oblasti odpadového hospodárstva sa snažíme o vylepšenie podmienok pre zber a separáciu odpadu, ako aj získanie finančných prostriedkov na vylepšenie a inováciu techniky súvisiacej s odpadovým hospodárstvom. Z dôvodu skvalitnenia ukladania odpadov boli v júni 2016 v rámci novej legislatívy spracované prevádzkové poriadky na zber odpadu v stredisku separovaného zberu.

 

         Aj keď podstatou mojej hodnotiacej správy je hodnotenie rozvojového programu obce, chcem aspoň v krátkosti vyzdvihnúť prácu aj v kultúrnej oblasti.

 

         Činnosť v oblasti  kultúry je hodnotená samostatne v rámci hodnotenia jednotného plánu kultúrnej činnosti vždy za kalendárny rok.

 

         Od samotných volieb sa zvýšila úroveň kultúrno spoločenských podujatí, hlavne zásluhou zodpovednej a odbornej prípravy zo strany predsedkyne komisie kultúry Mgr. Moniky Krajčíkovej a Ing. Janky Klemanovej, ako aj samotným prístupom a záujmom  členov komisie kultúry, školstva, mládeže a

športu. Veľkým prínosom najmä na väčších podujatiach bola pomoc aj poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a najmä pri materiálnom zabezpečení pracovníkov zamestnaných z úradu práce.

 

         Kultúrno - spoločenské akcie sú veľmi pozitívne hodnotené občanmi obce ako aj občanmi z okolitých obcí, ktorí sa ich zúčastnili.

 

         Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

 

         V závere môjho vystúpenia chcem poďakovať všetkým občanom, pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, ktorí sa aktívne zapájali do úloh pri rozvoji obce a kultúrno - spoločenského života a všetkým, ktorí mali záujem o našu obec.

 

         Aj ďalší rozvoj našej obce predpokladá najmä záujem občanov na veciach verejných, pochopenie pre prácu pracovníkov OcÚ, poslancov a jednotlivé komisie tak, aby sa nám darilo zrealizovať čo najviac úloh zahrnutých v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2025 s možnosťou využitia čerpania finančných prostriedkov z eurofondov.

 


 

Plnenie rozvojového programu za rok 2017

 

Plnenie úloh rozvojového programu obce Nitrica

za rok 2017

 

         Vo voľbách do samosprávnych orgánov obcí a miest, ktoré sa konali 15. novembra 2014, občania obce zvolili 9 poslancov  OZ a starostu obce Nitrica na volebné obdobie rokov 2015 – 2018.  

         V tomto roku sme vstúpili do posledného roku volebného obdobia a práve na jeho  konci nás čakajú nové voľby do orgánov samosprávy.

         Počas hodnotiaceho obdobia nedošlo k zmene poslaneckého mandátu a poslanci pracovali v OZ v rovnakom  zložení počas celého obdobia od samotných volieb.                                                                                

         Od volieb do samosprávnych orgánov obce uplynuli tri roky a my dnes môžeme hodnotiť už tradične v určitom časovom období  našu prácu konkrétne  za tretí rok volebného obdobie s poukázaním na  skutočnosť, ako sa nám darilo plniť naše zámery v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce ako aj  kultúrneho a spoločenského života v obci.

         Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí po voľbách, ktoré sa konalo dňa 10. decembra 2014, zriadilo svoje pomocné a iniciatívne orgány a komisie OZ. Členovia a predsedovia  komisii pracovali v nezmenenom zložení  počas celého hodnotiaceho obdobia roku 2017. Samotná činnosť komisií je prejednávaná na zasadnutiach OZ v rámci predkladaných správ predsedov jednotlivých komisií.

         Zástupcu starostu obce vykonával  Ing. Jozef Berec.

         Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 9 zasadnutí OZ s celkovou 90,12 %-nou účasťou poslancov OZ.

         Všetkých  zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili: Mgr. Monika Krajčíková, Ing. Mária Beňadiková, Ing. Jozef Berec a Koloman Šúň. PaedDr. Magdaléna Juríková a Daniel Jaško 8 zasadnutí. Ing. Miroslav Jemala, Štefan Hank a Matúš Humaj  7 zasadnutí.      

         Všetky rozvojové aktivity  obce v roku 2017 boli v súlade so schváleným PSHR obce na roky 2008 – 2017 ako aj s novým  PSHR na roky 2016 - 2025 schváleným OZ dňa 23. 3. 2016.  Schválený plán  zohľadňuje dlhodobé zámery rozvoja obce, ktoré nadväzujú na zrealizované akcie z predchádzajúcich volebných období ako aj na rozvojový plán  rokov 2008 - 2017.

         Najnáročnejšou a finančne najnákladnejšou dlhodobou stavbou je vybudovanie kanalizácie a ČOV. Časť tejto stavby sa nám podarilo za uplynulé obdobia zrealizovať. Sú vybudované hlavné zberače s vyústením k miestu vybudovania ČOV ako aj časť miestnych rozvodov. V roku 2015 bola  zaktualizovaná a spracovaná PD na nové stavebné povolenie „ Zmenu stavby pred dokončením“, ktorej obsahom je zmena technológie ČOV, vybudovanie samostatnej ČOV pre areál ZŠ s MŠ, doplnenie nových trás zberačov a hlavne riešenie odbočiek od kanalizačných zberačov k rodinným domom. Na zmenu stavby je vydané právoplatné územné rozhodnutie od 23.12.2015. Pri vybavovaní stavebného povolenia dochádzalo k nepochopeniu niektorých vlastníkov pozemkov o dôležitosti vydania stavebného povolenia a tým  k predlžovaniu termínu jeho vydania. Stavebné povolenie sa nám podarilo vybaviť a bolo vydané 31. 10. 2016. Dokončenie stavby  závisí od možností získania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov a z eurofondov.

         V roku 2017 bola Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásená výzva v Integrovanom regionálnom operačnom programe – IROP  „Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizácie“ pre obce s počtom obyvateľov od 1000 do 2000. Na základe výzvy sme podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Kanalizácia a ČOV obce Nitrica vo výške 3 151 294,88 € t.j. 95% oprávnených výdavkov. Obec musí združiť z vlastných zdrojov 5% t.j. 165857,63 €. Výzva nezohľadňuje 20%-tnú DPH-čku ako oprávnený výdavok, čo predstavuje ďalšie náklady obce na projekt vo výške 663430,50 €.

         Súčasťou tohto projektu je aj odkanalizovanie  budov v areáli ZŠ s MŠ Nitrica a technicky riešené aj  odkanalizovanie plánovanej výstavby bytoviek samostatnou ČOV pre toto územie. Výstavba nájomných bytov je stále podmienená vysporiadaním pozemkov v areáli školy, ktoré stále prebieha.

         V súčinnosti s touto aktivitou bola spracovaná PD  na prepojenie miestneho vodovodu s areálom ZŠ s MŠ. Už po niekoľko rokov sme sa pokúšali našimi žiadosťami o zaradenie tejto stavby do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. Banská Bystrica.

         Stavba nebola zaradená do plánu realizácie ani na rok 2017.  Podali sme žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 z oblasti Ochrana a využívanie vôd v hodnote 53.428,00€ s 5% - ným prispením obce v sume 2.812,00€. V minulom roku nám nebola poskytnutá dotácia z environmentálneho fondu. V októbri sme žiadosť opätovne podali na rok 2018.

         Z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia ochrany majetku obce sme v rámci  projektu  Kamerový systém obce Nitrica II. etapa získali dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci na ďalšie lokality. Monitorované sú objekty budovy a priestranstva  zberného dvora odpadov, budovy predajne Jednoty a okolia  a priestor miestneho cintorína. Výška dotácie predstavovala čiastku 8751,60 €.

         Zvyšované požiadavky na náročnosť výkonu pracovníkov si vyžaduje vytvárať aj primerané vhodné pracovné podmienky pre pracovníkov obecného úrad ako aj pre jednanie poslancov a komisií. Podľa potreby a požiadaviek pracovníkov sme dali spracovať projekt interiéru, kancelárskeho zariadenia a techniky a následne aj zrealizovať projekt v celkovej hodnote  36 642,67 €.

         Po realizácií interiéru bol zrenovovaný bezpečnostný systém ochrany vnútorného zariadenia v budove Obecného úradu  firmou Zásah 7 v hodnote 1083,44 € .

         Na základe niekoľkoročnej opakovanej žiadosti sme z Ministerstva školstva obdržali dotáciu na vyriešenie havarijného stavu okien v hlavnej budove ZŠ s MŠ Nitrica v sume  50 000,00€. Celkové náklady projektu výmeny predstavovali čiastku 80 950,77 €. Z obecného rozpočtu sme dotovali výmenu okien sumou 30 950,77 €. Výmenou okien bola zrealizovaná časť projektu. Samotný projekt musíme prepracovať ešte na zateplenie budov a hľadať možnosť získania dotácie z environmentálneho fondu v roku 2018.

         Veľkú pozornosť sme venovali ochrane a skrášľovaniu životného prostredia. Uskutočnili sme novú výsadbu okrasných drevín v miestnom cintoríne, úpravu zelene vedľa chodníkov, úpravu a výsadbu okrasnými drevinami priestranstva pred predajňami Jednoty a drogérie. Práce boli vykonané záhradníckou firmou Kupec z Bojníc v hodnote  2.543,60 €.                                                  

         Pravidelne boli vykonávané práce na údržbe verejných priestranstiev a kosení parkových plôch pracovníkmi zamestnaných z úradu práce. Pre vytvorenie lepších pracovných podmienok sme zakúpili novú techniku-motorovú jednotku Agzet, malú vlečku k traktoríku a podvozok v hodnote 2.883,00€. Kosiaci traktor CV3 Cadet Enduro v hodnote 2927,50€. Na vykášanie svahov vedľa miestnych komunikácií svahový mulčovač  od firmy Polmex v hodnote 8.508,00€.

         V priebehu roku 2017 sme z vlastných finančných zdrojov ako aj s prispením pracovníkov zaradených z úradu práce v rámci programu §54 zákona o službách zamestnanosti vykonávali menej finančne náročné stavebné  práce  z rozpočtu obce.

         Po zahrnutí pripomienok do schváleného územného plánu obce bola ukončená zmena územného plánu obce spracovaná firmou AGS ateliér, Ing. arch. Szalayom. Dňa 24.5.2017 uznesením OZ bolo schválené VZN   k zmenám a doplnkom č.1  ÚP obce Nitrica.

         Po ukončení výstavby garáže a dodaní nového hasičského vozidla IVECO sa vytvorili lepšie podmienky pre činnosť DHZ. Pokračovali sme vo vybavovaní techniky. Podľa potreby DHZ a finančných možností obce  postupne vybavujeme DHZ potrebnou technikou, nákupom čerpadiel a  zásahových oblečení pre jej členov. Technika bola zakúpená z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3.000,00€.

         V priebehu hodnoteného obdobia sme hľadali možnosť získania finančných prostriedkov na rozvoj obce z rôznych zdrojov. Podali sme nasledovné  žiadosti na Environmentálny fond:

          Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zlepšenie energetickej náročnosti budovy KD Nitrica“ z činnosti Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátanie zatepľovania – L3,

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 na projekt „Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu odvozom a úprava miesta v obci Nitrica“ z činnosti Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  - C4,

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 na projekt „Rozšírenie verejného vodovodu“ z činnosti Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu  BV3 - na uvedenú stavbu sme podali žiadosť o zaradenie stavby do investičného plánu STVS Banská Bystrica.

Pre skvalitnenie činnosti DHZ a vytváranie lepších materiálnych podmienok sme požadovali o finančné prostriedky prostredníctvom žiadostí:

Žiadosť o poskytnutie dotácie na modernizáciu hasičskej zbrojnice DHZ Nitrica  MV SR Prezídium HaZZ,

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a obnovu hasičskej zbrojnice  -   Prezídium HaZZ,

Žiadosť o poskytnutie protipovodňového vozíka  - Sekretariát DPO SR.

     Na riešenie havarijného stavu školských zariadení a budov  v správe obce sme požadovali finančné prostriedky formou žiadosti Ministerstvo školstva cez krajský školský úrad Trenčín ako aj Úrad vlády SR.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre MŠ Nitrica  na výmenu okien   -   Úrad vlády SR,

Žiadosť o poskytnutie dotácie  Podpora rozvoja športu na rok 2017   - Úrad vlády SR,

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijný stav palubovky telocvične ZŠ s MŠ Nitrica   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  /MŠVVaŠ/,

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní v telocvični ZŠ s MŠ Nitrica /MŠVVaŠ/,

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na stavebné úpravy – rekonštrukcia vstupných chodieb, šatní, dielne v budove telocvične. /MŠVVaŠ/,

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu okien a vstupných dverí v budove ZŠ s MŠ Nitrica  /MŠVVaŠ/.

         V rámci odpadového hospodárstva sme zabezpečovali pravidelný vývoz, separáciu a likvidáciu odpadu v zmysle spracovaného harmonogramu  na rok 2017 s využitím strediska separovaného odpadu ako aj kompostoviska. Za hodnotené obdobie boli zozbierané a vyseparované tieto množstvá odpadu:

komunálny odpad KN                              203,62 ton

veľkoobjemový odpad                              104,62 ton

zemina a stavebný odpad                              8,28 ton

vyseparovaný odpad spolu:                      157,14 ton

z toho:

plasty, šatstvo, sklo, pneumatiky,

železo, oleje, papier....

/stredisko separovaného zberu/                  58,386 ton

biologický rozložiteľný odpad BRO

/kompostovisko/                                         98,755 ton

         Náklady na likvidáciu odpadu v roku 2017 predstavovali 31.247,00 €.

V zmysle novely zákona  č.79/2015 Z.z. o odpadoch sa od 1.7.2016 sa zmenil systém zberu niektorých vyseparovaných zložiek odpadu. Obec uzatvorila v zmysle novej legislatívy zmluvu s firmou Envi-Pak na odvoz, likvidáciu a separáciu štyroch komodít odpadu: sklo, kovy, plasty, papier.   

Aj v oblasti odpadového hospodárstva sa snažíme o vylepšenie podmienok pre zber a separáciu odpadu, ako aj získanie finančných prostriedkov na vylepšenie a inováciu techniky súvisiacej s odpadovým hospodárstvom.

         Aj keď podstatou mojej hodnotiacej správy je hodnotenie rozvojového programu obce, chcem aspoň v krátkosti vyzdvihnúť prácu aj v kultúrnej oblasti.

         Činnosť v oblasti  kultúry je hodnotená samostatne v rámci hodnotenia jednotného plánu kultúrnej činnosti vždy za kalendárny rok.

         Už tradične môžeme veľmi kladne hodnotiť úroveň kultúrno spoločenských podujatí, hlavne zásluhou zodpovednej a odbornej prípravy zo strany predsedkyne komisie kultúry Mgr. Moniky Krajčíkovej a Ing. Janky Klemanovej, ako aj samotným prístupom a záujmom  členov komisie kultúry, školstva, mládeže a športu. Veľkým prínosom najmä na väčších podujatiach bola aj pomoc poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a najmä pri materiálnom zabezpečení pracovníkov zamestnaných z úradu práce.

         Kultúrno - spoločenské akcie sú veľmi pozitívne hodnotené občanmi obce ako aj občanmi z okolitých obcí, ktorí sa ich zúčastnili.

         Vážení spoluobčania, vážení poslanci,

         V závere môjho vystúpenia chcem poďakovať všetkým občanom, pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, ktorí sa aktívne zapájali do úloh pri rozvoji obce a kultúrno - spoločenského života a všetkým, ktorí mali záujem  o našu obec.

         Sme v poslednej etape  volebného obdobia rokov 2014 - 2018. Vynaložme preto ešte maximálne úsilie, aby sme tento čas aktívne  využili na  získavanie prostriedkov z dotácií a eurofondov na realizáciu našich zámerov  v rámci rozvoja našej obce.

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka