Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školyVytlačiť
 

 

Obec Nitrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 • Základná škola s materskou školou Nitrica, č. 41, 972 22  Nitrica

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis doklad o pedagogickej praxi
 • doklad o pedagogickej praxi
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

      Prihlášky s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 28. 06. 2018  do 12,00 hodiny na adresu:

Obec Nitrica, č. 489, 972 22  Nitrica

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 


 
 

Dotazník - Komunitný plán sociálnych služiebVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Komunitný plán pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych a príbuzných služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď..  Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Vyplnení dotazník môžete do 15.05.2018 odovzdať v pracovných dňoch na obecnom úrade.


 
 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školyVytlačiť
 

Obec Nitrica, č. 489, 972 22  Nitrica

 

Spis č. OÚN 132/2018                                                                      V Nitrici, 04.04.2018

 

Obec Nitrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 

 • Základná škola s materskou školou Nitrica, č. 41, 972 22  Nitrica

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášky s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 30. 04. 2018 na adresu:

Obec Nitrica, č. 489, 972 22  Nitrica

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa   28. 03. 2018 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového

    programu obce za rok 2017.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2017.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o činnosti komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

    za II. polrok 2017.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. Ukončenie

 

 

Miroslav Beňadik

starosta   obce


 
 

Oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 


 
 
Položky 1-6 z 136

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov

Milí rodičia, vážení spoluobčania. Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2017.

webygroup

Úvodná stránka