Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Nitrica.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školyVytlačiť
 

 

Obec Nitrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 • Základná škola s materskou školou Nitrica, č. 41, 972 22  Nitrica

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis doklad o pedagogickej praxi
 • doklad o pedagogickej praxi
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

      Prihlášky s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 28. 06. 2018  do 12,00 hodiny na adresu:

Obec Nitrica, č. 489, 972 22  Nitrica

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie


dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

webygroup

Úvodná stránka